Thông báo 1327/TB-BNN-VP Phương án điều chỉnh tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên

Giới thiệu

Thông báo 1327/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về phương án điều chỉnh tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1327/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TẠI HƯNG YÊN

Ngày 04/3/2013 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về phương án điều chỉnh quy mô đầu tư và xây dựng tiểu dự án “Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên”. Thành phần tham dự gồm: Cục Quản lý xây dựng công trình; Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO); Trường Đại học thủy lợi (chủ đầu tư) và Tư vấn quốc tế.

Sau khi nghe đơn tư vấn thiết kế và chủ đầu tư báo cáo, ý kiến của các đơn vị tham dự cuộc hợp, Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt, phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng của Trường. Bộ đồng ý về chủ trương triển khai thiết kế theo phương án kiến trúc điều chỉnh (phương án 2c), trong đó: tạm thời chưa đầu tư các hạng mục giảng đường lớn, thư viện phía trước các khối nhà của khu giảng đường để phân kỳ đầu tư vào giai đoạn sau. Điều chỉnh vị trí các công trình thuộc khu giảng đường cánh trái và cánh phải như sau: (i) Khu giảng đường bên phải chọn 3 khối nhà đầu tiên; (ii) Khu giảng đường bên trái: hoán đổi vị trí của 2 khối nhà hình chữ L ra phía cổng chính, thay vì bố trí như hiện tại. Trên cơ sở hoán đổi, chọn 5 khối nhà phía ngoài đưa vào thiết kế đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1.

2. Giao chủ đầu tư rà soát điều chỉnh lại công năng, nhiệm vụ thiết kế để thiết kế phù hợp và đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của dự án giai đoạn 1; tổ chức lập Đề cương, dự toán khảo sát địa chất bổ sung (nếu cần) trình Bộ làm cơ sở bổ sung hợp đồng và triển khai thực hiện theo quy định.

3. Giao Ban CPO đầu mối cùng chủ đầu tư, tư vấn quốc tế hoàn tất hồ sơ để xin ý kiến của nhà tài trợ ADB về việc điều chỉnh quy mô dự án.

4. Giao Cục Quản lý xây dựng công trình hướng dẫn chủ đầu tư trình tự các thủ tục pháp lý về việc điều chỉnh nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 Nơi nhận:
- TTr. Hoàng Văn Thắng;
- Cục QLXDCT;
- Các Vụ: HTQT, KH;
- Ban CPO;
- Trường ĐHTL;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Thông báo 1327/TB-BNN-VP để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở