Thông báo 48/2011/TB-LPQT

Thông báo 48/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực.

BỘ NGOẠI GIAO
--------------------
Số: 48/2011/TB-LPQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về hỗ trợ tài chính cho Dự án cải thiện công tác xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn tại các tỉnh lỵ, ký tại Bern ngày 13 tháng 09 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

(đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đánh giá bài viết
1 74
Ngoại giao Xem thêm