Thông báo 5480/TB-TCT năm 2016 Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng

1 37

Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng

Tổng cục Thuế đã có Thông báo 5480/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng. Theo đó, Tổng cục thuế sẽ dừng kê khai thuế qua mạng trong 4 ngày đầu tháng 9.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5480/TB-TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC PHỤC VỤ KIỂM TRA ỨNG DỤNG TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, thời gian cụ thể như sau:

STT  Tên ứng dụng  Lịch dừng ứng dụng
1 Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016
2 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016
3 Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày 01/9/2016 đến 22h00 ngày 01/9/2016 và từ 19h00 ngày 02/9/2016 đến 22h00 ngày 02/9/2016

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.

Nơi nhận:  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Cục thuế các tỉnh/thành phố;
  • Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
  • Website ngành Thuế;
  • Dự án Hóa đơn điện tử có mã xác thực;
  • Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);
  • Lưu VT, CNTT (3b). 
Nguyễn Đại Trí
Đánh giá bài viết
1 37
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm