Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp

1 2

Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp là gì?

Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin giấy chứng nhận hết hiệu lực...

2. Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp

THÔNG BÁO
V/v Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán)

1. Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán......

2. Địa chỉ...............................................................................................................

3. Điện thoại.............................................. email:.................................................

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số:........................

.................................... cấp ngày:.........../......./............

5. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề sau đây hết hiệu lực hoặc không còn giá trị:

STT

Họ và tên

Giấy chứng nhận đăng ký

hành nghề dịch vụ kế toán

Lý do Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị

Số

Thời hạn

Ngày hết hiệu lực hoặc không còn giá trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai trên và các tài liệu gửi kèm Thông báo này.

 

...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp

Mẫu thông báo GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực, không còn giá trị của doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm