Thông báo không đủ điều kiện tạm dừng đăng ký lưu hành

Mẫu thông báo không đủ điều kiện tạm dừng đăng ký lưu hành

Thông báo không đủ điều kiện tạm dừng đăng ký lưu hành là biểu mẫu thông báo phụ lục số 10 của Thông tư 133/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

PHỤ LỤC SỐ 10

TÊN CQ CẤP TRÊN
CƠ QUAN RA THÔNG BÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/TB-…

……….., ngày … tháng … năm 201 …

 

THÔNG BÁO

Về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành

...(Cơ quan thông báo) ……………… nhận được hồ sơ của ... (doanh nghiệp, hợp tác xã) ……………

Căn cứ quy định của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Qua nghiên cứu, hồ sơ của ... (doanh nghiệp, hợp tác xã) ……………. chưa đủ điều kiện để đăng ký tạm dừng lưu hành theo quy định.

Lý do: ... (nêu rõ lý do không được đăng ký tạm dừng lưu hành)...

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ theo số điện thoại: …………………… để được giải đáp./.

 

 Nơi nhận:
- ...(tên doanh nghiệp, hợp tác xã)...;
- ………..;
- Lưu VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Đánh giá bài viết
1 73
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm