Thông báo không trả lại, bù trừ tiền phí

2 73

Mẫu thông báo không trả lại, bù trừ tiền phí

Mẫu thông báo không trả lại, bù trừ tiền phí là biểu mẫu phụ lục số 08 được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết thông báo về việc không được trả lại, bù trù tiền phí sử dụng đường bộ.

PHỤ LỤC SỐ 08

TÊN CQ CẤP TRÊN
CƠ QUAN RA THÔNG BÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/TB-…

……….., ngày … tháng … năm 201 …

 

THÔNG BÁO

Về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí

Cơ quan đăng kiểm nhận được Giấy đề nghị trả lại/bù trừ khoản thu phí sử dụng đường bộ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(Tên người nộp phí, mã số thuế)... và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ ………….. Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan ………….

Hồ sơ đề nghị trả lại/bù trừ phí của ... (Tên người nộp phí)... không thuộc đối tượng, trường hợp được trả lại/bù trừ phí hoặc có số tiền phí không được trả lại/bù trừ là ……………………. đồng.

Lý do: ...(nêu rõ lý do không được trả lại phí và căn cứ cụ thể)...

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan đăng kiểm để được giải đáp.

Số điện thoại: ……………………..

Địa chỉ: …………………/.

 

Nơi nhận:
- ...(Tên người nộp phí)…;
- …..;
- Lưu VT,...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Đánh giá bài viết
2 73
Giao thông vận tải Xem thêm