Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Giới thiệu

Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung thay đổi thông tin... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại đây.

Mẫu bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Số: .............

..............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP1

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thay đổi các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Chỉ áp dụng đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21, 22 Thông tư này.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh