Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

1 841

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, cùng các quy định về kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp số 78/2015/NĐ-CP.

Tổng hợp điểm mới Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung thông tư 53/2016/TT-BTC của bộ tài chính năm 2016

Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016

Nội dung về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanhThông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Nội dung cụ thể của Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được cập nhật rõ ràng và chi tiết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

Số: ....../.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng....... năm............

THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ..............

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................................

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:...................................................................................................

Do: ...............................................................................................cấp ngày: ............/........./.............

Địa điểm kinh doanh:..........................................................................................................................

Điện thoại: .........................................................Fax:........................................................................

Email: ...............................................................Website:..................................................................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng:.........................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ......... tháng .............. năm .................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ........ tháng .............. năm  ...............

Lý do tạm ngừng:................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)¹


¹: Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Đánh giá bài viết
1 841
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm