Mẫu thông báo về việc tìm việc làm

Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm là mẫu dành cho người lao động điền thông tin cá nhân gửi lên Trung tâm Dịch vụ việc làm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm.

1. Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………................

Tên tôi là: ....................................sinh ngày ............. / ............ /………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………...

Chỗ ở hiện nay:..………………………………...…………

Số điện thoại :.................................................................

Theo Quyết định số......... ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố..................................

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………………………………………………………

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………..………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả…………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

o Không có việc làm

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………….....................................................

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

2. Mẫu thông báo về việc tìm việc làm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH

MẪU SỐ 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ………...................

Tên tôi là: ............................................. sinh ngày ....... tháng …..... năm................................

Số CMND............................................................ Ngày cấp ............./……/..................

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (nếu có):................................................................................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..........................................................................................................

Theo quyết định số ………/QĐ-LĐTBXH ngày …. tháng ….. năm ………. Số tháng tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp là ……. tháng, từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng … năm ….. tại tỉnh/thành phố ................

Hôm nay, ngày ..… tháng … năm ….., tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố .............
tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm, cụ thể như sau:

Số TT

Thời gian

Doanh nghiệp, tổ chức liên hệ tìm việc làm

Địa chỉ

Số điện thoại

Người trực tiếp liên hệ (ghi rõ họ tên, chức danh)

Vị trí công việc dự tuyển

Kết quả liên hệ

1

2

3

Tuy nhiên, hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn đối với người lao động Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Tất cả người lao động nộp có lịch hẹn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng (khai báo) thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin (có chữ ký) biểu mẫu Thông báo tìm kiếm việc làm (mẫu số 16 Thông tư 28/TT-BLĐTBXH) hoặc viết tay theo biểu mẫu.

Bước 2: Người lao động scan hoặc chụp ảnh (nét và rõ chữ) bản đã khai rồi gửi (file ảnh) về hòm thư điện tử (email) theo:

- Bước 3: Thông báo tìm kiếm việc làm của NLĐ được xác nhận nội dung khi có Email trả lời

*Lưu ý 1: Người lao động tháng trước thực hiện thông báo TKVL ở địa điểm nào sẽ tiếp tục thực hiện trong tháng tiếp theo. Khi đã tiếp nhận thông tin về Thông báo TKVL, Trung tâm sẽ đánh dấu dữ liệu trên hệ thống để đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Đề nghị NLĐ lưu lại tờ khai báo gốc và nộp lại cho Trung tâm vào ngày hẹn đến thông báo TKVL tháng kế tiếp (Nếu là tháng hưởng cuối cùng khai báo, đề nghị NLĐ gửi tờ khai gốc theo đường bưu điện về địa điểm thực hiện hàng tháng.

- Lưu ý 2: Để đảm bảo công tác xử lý dữ liệu trên hệ thống, Trung tâm chỉ tiếp nhận thông tin đã gửi trên email trong giờ hành chính (từ 8h00 đến 16h30)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.469
Việc làm - Nhân sự Xem thêm