Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT

1 91

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

Tóm tắt Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT

Báo cáo bằng bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị

Ngày 04/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

Theo đó, biểu mẫu báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị gửi báo cáo để thuận tiên kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Biểu mẫu báo cáo qua hệ thống điện tử là file PDF của bản giấy hoặc tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về Danh mục biểu mẫu, đơn vị báo cáo, thời hạn báo cáo…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

Đánh giá bài viết
1 91
Hành chính Xem thêm