Thông tư 01/2019/TT-VPCP

Thông tư số 01/2019/TT-VPCP

Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi điểm đ khoản 2 điều 11 thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 01/2019/TT-VPCP

Sửa đổi quy định về trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 09/04/2019, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-VPCP về việc sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thông tư này đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc gửi báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về Công báo. Cụ thể, hàng năm, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo có ký số về Văn phòng Chính phủ.

Trong trường hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu về ký số thì gửi bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng PDF) đã ký và đóng dấu. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo. Báo cáo gửi qua thư điện tử theo địa chỉ congbao@chinhphu.vn.

Thông tư 01/2019/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 04/06/2019.

Đánh giá bài viết
1 54
Hành chính Xem thêm