Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2019/TT-BKHĐT
Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019
THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG S 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY
01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG
DOANH NGHIỆP
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng
doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định s 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về đăng doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản đăng kinh doanh;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu ban hành Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch Đầu
hướng dẫn về đăng doanh nghiệp.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 20/2015/TT- BKHĐT ngày
01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn về đăng doanh nghiệp
1. Sửa đổi Điều 2 như sau:
“Điều 2. Ban hành sử dụng các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng hộ
kinh doanh
1. Ban hành kèm theo Thông này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng doanh nghiệp,
đăng hộ kinh doanh.
2. Các mẫu văn bản ban hành m theo Thông này được sử dụng thống nhất trên phạm vi
toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông số 20/2015/TT-
BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn về đăng doanh nghiệp”.
2. Sửa đổi Điều 4 như sau:
“Điều 4. H sơ đăng doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết
định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông
công ty c phần thông qua c quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy
định của Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp trong hồ đăng doanh nghiệp quy định tại
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP thể được thay thế bằng Báo
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc
Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần”.
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp thông
báo đến Phòng Đăng kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 16
Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của c đông sáng lập chỉ áp
dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết”.
4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:
“3. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh, n phòng đại diện, Giấy
chứng nhận đăng địa điểm kinh doanh thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị
định số 78/2015/NĐ-CP Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.
5. Sửa đổi Khoản 3, 4, 5, 7 Điều 8 như sau:
“3. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp,
tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp,
thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ đến Phòng Đăng kinh
doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ bao gồm các giấy tờ tương ng quy định tại
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP các giấy t quy định tại
Khoản 1 Điều này”.
“4. Trường hợp doanh nghiệp đăng hoạt động, đăng thay đổi nội dung đăng hoạt
động chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời
hạn đã thông o, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại
diện, doanh nghiệp nộp hồ đến Phòng Đăng kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại
diện đặt tr sở. Hồ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng hoạt
động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này.
Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy t nêu
trên, kèm theo hồ phải có bản sao hợp l Giấy chứng nhận đầu bản sao hợp lệ Giấy
chứng nhận đăng thuế của chi nhánh”.
“5. Trường hợp đăng thành lập mới, đăng thay đổi nội dung đăng hoạt động, tạm
ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa
điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ đến Phòng Đăng kinh
doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Hồ bao gồm c giấy t tương ứng quy
định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP Giấy đề nghị bổ
sung, cập nhật thông tin đăng hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo
Thông này”.
“7. Khi nhận được hồ của doanh nghiệp, Phòng Đăng kinh doanh trao Giấy biên nhận,
xem xét tính hợp lệ của hồ cấp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp, Giấy chứng
nhận đăng hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp
các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị
định số 108/2018/NĐ-CP”.
6. Sửa đổi Điều 14 như sau:
“Điều 14. Hiệu đính thông tin trong sở dữ liệu quốc gia về đăng doanh nghiệp
trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp, hồ đăng doanh nghiệp
được chấp thuận không đúng hồ , trình tự, thủ tục theo quy định hoặc thông tin kê
khai trong hồ đăng doanh nghiệp không trung thực, không chính xác
1. Trường hợp hồ đăng doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ
tục theo quy định, Phòng Đăng kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 58
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trên sở hồ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh nộp,
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phòng Đăng kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong sở dữ liệu quốc gia về
đăng doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp, Giấy xác
nhận về việc thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp.
2. Trường hợp thông tin trong hồ đăng doanh nghiệp được khai không trung thực,
không chính xác, Phòng Đăng kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 18 Điều 1
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Trên sở hồ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh nộp,
Phòng Đăng kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong sở dữ liệu quốc gia về
đăng doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp, Giấy xác
nhận về việc thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp”.
7. Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 18 như sau:
“b) Quá thời hạn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này không nhận được thông báo phản
hồi của doanh nghiệp, Phòng Đăng kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy
định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không gửi
báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng kinh
doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy
định tại Khoản 20 Điều 1 Ngh định số 108/2018/NĐ-CP”.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Sở Kế hoạch Đầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng kinh
doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh
nghiệp, hộ kinh doanh các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông
này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các tổ chức, nhân liên quan
phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch Đầu để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ; quan thuộc
Chính phủ;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc B KH&ĐT;
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng
DANH MỤC
CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG DOANH NGHIỆP, ĐĂNG HỘ
KINH DOANH

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, kể từ ngày 11/3/2019, khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần thông báo đến Phòng kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP và việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết.

Đồng thời, cũng theo nội dung sửa đổi tại Thông tư này, việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Khoản 18 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Các quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cũng được sửa đổi tương ứng tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Xem chi tiết các nội dung sửa đổi tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 11/3/2019.

Đánh giá bài viết
1 1.196
Doanh nghiệp Xem thêm