Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH

1 153

Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH

Danh mục nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến

Ngày 08/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, ban hành Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến thay thế phụ lục I Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH. Danh mục gồm các nhà tù tại 58 địa phương trong các thời ký kháng chiến, cụ thể:

- Tỉnh An Giang: 18 nhà tù

- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 nhà tù

- Tỉnh Bắc Giang: 12 nhà tù…

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể thời gian tồn tại của cac nhà tù nói trên.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/02/2019.

Đánh giá bài viết
1 153
Chính sách Xem thêm