Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Danh mục địa danh phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2020/TT-BTNMT
Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020
THÔNG
BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH T -
HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Đo đạc bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Tài nguyên Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa Việt Nam Vụ
trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông ban hành Danh mục địa
danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh
Đắk Nông.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông y Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn,
kinh tế - hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.
Điều 3. Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ
TN&MT;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa
DANH MỤC
ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - HỘI PHỤC VỤ
CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Thông số 02/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
1. Danh mục địa danh n cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - hội phục vụ công c thành
lập bản đồ tỉnh Đắk Nông được chuẩn hóa từ địa danh thống trên bản đồ địa hình quốc
gia tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Đắk Nông.
2. Danh mục địa danh tỉnh Đắk Nông được sắp xếp theo thứ tự bảng ch cái tiếng Việt
của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố các huyện, trong đó:
a) Cột “Địa danh” các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng n trong một đơn
vị hành chính cấp thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.
b) Cột “Nhóm đối tượng” là hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” nhóm địa
danh dân cư; “SV” nhóm địa danh sơn văn; “TV” nhóm địa danh thủy văn; “KX”
nhóm địa danh kinh tế - hội.
c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. chữ viết tắt
của “xã” ; P. chữ viết tắt của “phường”; TT. chữ viết tắt của “thị trấn”.
d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. chữ
viết tắt của “thành phố”; TX. chữ viết tắt của “thị xã”; Q. chữ viết tắt của “quận”, H.
chữ viết tắt của “huyện”.
đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa
tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa được thể hiện trên
bản đồ bằng hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột Toạ độ
trung tâm”, nếu đối tượng địa được thể hiện trên bản đồ bằng hiệu dạng đường thì
giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” “Toạ độ điểm cuối”.
e) Cột Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000;
1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa cột “Địa danh”.
Phần II
DANH MỤC ĐỊA DANH N CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - HỘI
PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG
Danh mục địa danh n cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - hội phục vụ công tác thành lập
bản đồ tỉnh Đắk Nông gồm địa danh của các đơn vị nh chính cấp huyện được thống
trong bảng sau:
STT
Trang
1
3
2
9
3
17
4
27
5
38
6
47
7
56
8
66
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí
Địa danh
Nhóm
đối
tượng
Tên ĐVHC
cấp
Tên
ĐVHC
cấp huyện
Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng
Phiên
hiệu
mảnh
bản đồ
địa nh
Toạ độ trung tâm
Toạ độ điểm
đầu
Toạ độ điểm
cuối
độ
(độ,
phút,
giây)
Kinh độ
(độ, phút,
giây)
độ
(độ,
phút,
giây)
Kinh
độ
(độ,
phút,
giây)
độ
(độ,
phút,
giây)
Kinh
độ
(độ,
phút,
giây)
Tổ dân phố 1
DC
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
33''
107°41' 37'
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 2
DC
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
14''
107°41'42''
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 3
DC
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
06''
107°42' 51''
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 4
DC
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 01'
10''
107°42' 14''
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 5
DC
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
29''
107°43' 06''
D-48-96-
C-d
cầu Thống
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
29''
107°41' 33''
D-48-96-
C-d
cầu Đắk Nông
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
17''
107°41' 11''
D-48-96-
C-d
đường 23 Tháng 3
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
19''
107° 40'
22''
11° 59'
53''
107° 42'
13''
D-48-96-
C-d; C-
48-12-A-
b
đường Hùng
Vương
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
11° 59'
53''
107° 42'
13''
11° 58'
08''
107° 42'
02''
C-48-12-
A-b
đường Trần Phú
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
11° 59'
53''
107° 42'
13''
12° 01'
20''
107° 44'
12''
D-48-96-
C-d; C-
48-12-A-
b
Quốc lộ 28
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
11° 47'
41''
107° 58'
44''
12° 35'
18''
107° 53'
32''
D-48-96-
C-d
trại giam Đắk
Nông
KX
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
35''
107° 43' 01''
D-48-96-
C-d
đồi Đức Mẹ
SV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
47''
107° 42' 26''
D-48-96-
C-d
đồi Hố Bom
SV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 01'
51''
107° 43' 20''
D-48-96-
C-d
đập Hố Bom
TV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 00'
55''
107° 43' 14''
D-48-96-
C-d
đập Rầy Mới
TV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 01'
40''
107° 42' 32''
D-48-96-
C-d
hồ Trung Tâm
TV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 01'
08''
107° 41' 29''
D-48-96-
C-d
suối Đắk Nông
TV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 11'
49''
107° 38'
29''
11° 56'
43''
107° 39'
27''
D-48-96-
C-d
suối Đắk Nur
TV
P. Nghĩa Đức
TP. Gia
Nghĩa
12° 07'
25''
107° 45'
34''
12° 01'
24''
107° 43'
30''
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 1
DC
P. Nghĩa Phú
TP. Gia
Nghĩa
12° 02'
07''
107° 41' 03''
D-48-96-
C-d
Tổ dân phố 2
DC
P. Nghĩa Phú
TP. Gia
Nghĩa
12° 01'
39''
107° 40' 44''
D-48-96-
C-d

Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT

Thông tư 02/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Danh mục địa danh dân cư phục vụ việc lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

Ngày 29/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 02/2020/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông, bao gồm địa danh của 08 đơn vị hành chính cấp huyện. Cụ thể bao gồm: Thành phố Gia Nghĩa, huyện Cư Jút, huyện Đắk Glong, huyện Đắk Mil, huyện Đắk R’Lấp, huyện Đắk Song, huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức.

Danh mục này được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Đắk Nông và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện. Bao gồm 06 cột là: Địa danh, Nhóm đối tượng, Tên ĐVHC cấp xã, Tên ĐVHC cấp huyện, Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng và Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 2
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm