Thông tư 03/2018/TT-BNG

Thông tư số 03/2018/TT-BNG

Thông tư 03/2018/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao.

Tóm tắt nội dung Thông tư 03/2018/TT-BNG

Không xét khen thưởng CBCC Ngoại giao làm việc dưới 10 tháng

Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao được Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 03/2018/TT-BNG ngày 01/11/2018 và có hiệu lực cùng ngày.

Thông tư nhấn mạnh: Trong một năm không đề nghị tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân trừ thành tích đặc biết xuất sắc đột xuất; Ưu tiên chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện khen thưởng…

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn như: Được xếp loại lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…, song không xét tặng danh hiệu đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Quỹ Thi đua - Khen thưởng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước với mức tối đa 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Đánh giá bài viết
1 159
Chính sách Xem thêm