Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 03/2019/TT-BLĐTBXH
Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH THUỘC KHỐI CÁC MÔN
HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP,
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh
hội;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội ban nh Thông ban hành Chương
trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình
độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối
các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Thông này không áp dụng đối với các ngành, nghề đào tạo thuộc chức năng quản
nhà nước của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019. Các sở
giáo dục nghề nghiệp và các sở giáo dục đại học đăng hoạt động giáo dục nghề
nghiệp đang tổ chức giảng dạy môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong
chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trước thời điểm Thông
này hiệu lực thì tiếp tục thực hiện giảng dạy môn học theo các quy định hiện hành
cho đến khi kết thúc khóa học.
Điều 3. Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, các t chức chính trị -
hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở giáo dục
nghề nghiệp, sở giáo dục đại học có đăng hoạt động giáo dục nghề nghiệp các
tổ chức, nhân khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các tổ chức, nhân kịp thời
phản ánh về B Lao động - Thương binh hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều
chỉnh cho p hợp./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Quân
CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HỌC TIẾNG ANH THUỘC KHỐI CÁC MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội)
Tên môn học: Tiếng Anh
Thời gian thực hiện: 120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ;
Kiểm tra ôn tập: 6 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối
các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng
tiếng Anh bản trong đời sống, học tập hoạt động nghề nghiệp p hợp với trình
độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Sau khi học xong chương trình trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng
lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, c thể:
1. Về kiến thức
Nhận biết giải thích được các cấu trúc ngữ pháp bản về thành phần của câu, cách
sử dụng t hiện tại đơn, tiếp diễn hoàn thành, t quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương
lai, phân loại danh từ, đại từ tính từ; phân biệt giải thích được các từ vựng về
những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân người khác, các hoạt động hàng
ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế
hoạch trong tương lai, ngoại hình tính cách, sự phát triển của công nghệ thói quen
mua sắm.
2. Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ cách diễn đạt liên quan tới nhu
cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và ràng về các chủ đề liên quan đến
các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong
nhà, các loại thức ăn đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện
đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, s thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình,
tính cách mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi
được diễn đạt chậm ràng.
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng
ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến
những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những
ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ sự kiện đặc
biệt; tả tính cách ngoại hình của bản thân người khác; giới thiệu các sản phẩm
công nghệ ng dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định
của mình trong các tình huống giao đơn giản, ngắn gọn.
c) Kỹ năng đọc: Đọc phân tích được các đoạn văn bản ngắn đơn giản về các vấn đề
quen thuộc cụ thể; đọc hiểu đại ý thông tin chi tiết thông qua các bài đọc liên
quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, i chốn, các thức ăn
đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày các sở
thích, cách chào đón năm mới các quốc gia, sự phát triển của công nghệ thói quen
mua sắm.
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản kết nối với nhau bằng các liên
từ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề liên quan đến bản thân, sở thích các
hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, tả nhà ở, thức ăn đồ uống, các lễ hội dịp
đặc biệt, các kỳ nghỉ các sở thích, kế hoạch d định cho việc chào đón năm mới,
thiết bị công nghệ thói quen mua sắm.

Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH

02 trường hợp miễn học, miễn thi kết thúc môn Tiếng Anh

Ngày 17/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

Việc bảo lưu, công nhận kết quả học tập thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH. Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về hướng dẫn phương pháp học tập môn học, nội dung học và phân bổ thời gian…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Đánh giá bài viết
1 131
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm