Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí

1 123

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT - Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ công ích phát hành báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực ngày 01/04/2016, đưa ra mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn 2018-2019.

Thông tư 59/2015/TT-BCT Quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA CỦA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Điều 1. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

1. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2016-2017:

Stt Phân loại Nấc khối lượng Giá cước (đồng/tờ)
Nội tỉnh và các tỉnh có điểm in Liên tỉnh
1 Phát hành báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đến 50 gram 1.134 1.242
Trên 50 gram đến 100 gram 1.206 1.327
Mỗi 50 gram tiếp theo 144 169
2 Phát hành Tạp chí Cộng sản Đến 150 gram 1.824 2.200
Mỗi 50 gram tiếp theo 144 169

Trong đó:

 • Báo chí phát hành nội tỉnh là báo chí phát hành trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Báo chí phát hành tại các tỉnh có điểm in là báo chí phát hành tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi các tòa soạn có đặt điểm in báo.
 • Báo chí phát hành liên tỉnh là báo chí phát hành từ tỉnh có điểm in đến các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.

2. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2018-2019

a) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng thêm 60% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành Tạp chí Cộng sản tăng thêm 20% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí từ năm 2020 tăng thêm 25% so với mức giá cước tối đa quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí

Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nơi nhận:
 • Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng TW và các Ban của Đảng; Văn phòng TBT;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Cơ quan TW của các đoàn thể;
 • Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp;
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
 • Các cơ quan báo chí: báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, 
 • Tạp chí Cộng sản, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
 • Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, 
 • các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
 • Lưu: VT, BC.

BỘ TRƯỞNG

 

Nguyễn Bắc Son

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 123
Lĩnh vực khác Xem thêm