Thông tư 04/2019/TT-BTTTT

BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHO NGHIA VIVI' NAM
DO 14p - Tu. do - 114nh
phut
S6: oef /2019/TT-BTTTT
Ha Noi
, ngay afihang nam 2019
THONG TV
Quy dinh ve viec lien thong gifra To chiic cung cap dich vu
thong
thtrc chic 14 so
qtuic gia va To
chlic cung cap dich vu
chthig
chic ky so chuyen dung Chinh
phu
Can cic Luat giao dich dien tic ngay 29 timing 11 nam 2005;
Can cie Nght dinh so 130/2018/ND-CP ngay 27 thong 9 nam 2018 cfia
Chinh phfi quy dinh chi tie
c
t thi hanh Luat giao dich dien tie ve chic ky so va
dich vy chfing thyv chi? 195 so;
Can tic Nghl dinh so 17/2017/ND-CP ngay 17 thong 02 nam 2017 cfia
Chinh phfi quy dinh chtiv nang, nhiem vy, quyen hgn va co. cau
to
chfir cfia
BO Thong tin va Truyen thong;
Theo de nght cfia Giam dac Trung tam Chung Myr dien tic qua c gia,
BO tru'Ong BO Thong tin va Truyen thong ban hanh Thong tu• quy dinh ye
viec lien thong girca To chic cung cap
' dich vy thong thuc chit' ky so quac gia
va To
chfir cung cap dich vy chirng thyc chit' ky so chuyen dfing Chinh plat.
Dieu 1. Pham vi dieu chinh
Thong to nay quy dinh ve viec lien thong giira TO chic cung cap dich
vu chimg thuc chit lcSi s6 qu6c gia va TO chirc cung cap dich vu chirng thuc
chit lcST s6 chuyen dUng Chinh phir.
Dieu 2.
.
Dieu 2. Doi tuvng ap dung
Thong ht nay ap dung d6i ved ca nhan, to chirc sau:
1.
TO ch*c cung cap dich vu ch*ng thuc chit kST so qu6c gia;
2.
To chic cung cap dich vu chirng thuc chic lcST s6 chuyen dung Chinh phir;
3.
TO chirc cung cap dich vu chirng thuc chit lcST s6 cong Ong;
4.
Ca quan, to chirc va ca nhan sir dung chit 1(9
-
s6 cong Ong, chit lcST se)
chuyen &mg Chinh pH.;
5.
Ca quan, to chirc, ca nhan Oat tri6n irng dung s* dung chit IcST s6.
2
Dieu 3. GUI thich tir
ngir
Trong Thong to nay, cac tir ngir duai day dugc hiL nhu sau:
1.
"Chang thu s6 ,g6c dm T6 chuc cung cap dich vg chung thgc chit kST
s6 qu'Oc gia" la chimg thu s6 do T6 chirc cung cap dich vu chimg thgc chit ky
s6 qu6c gia tg cap cho minh.
2.
"Chang thu s6 g6c dm T6 chirc cung cap dich vu chimg thgc chit kST
chuyen dung Chinh phit" la chimg thu s6 do T6 chirc cung cap dich vu chung
thgc chit kST s6 chuyen dimg Chinh phu tg cap cho minh.
3.
"Chimg thu s6 cong cong" la chimg thu s6 do to chic cung cap dich
vu chimg thirc chit kST s6 cong cong cap cho thue bao.
4.
"Ching thu s6 chuyen &mg Chinh phit" la chung thu s6 do T6 chic
cung cap dich vg chang thgc chit kST s6 chuyen dimg Chinh phit cap cho thue bao.
5.
"Chung thu s6 SHA-1" la chimg thu s6 sir dung ham barn an toan
SHA-1 trong thuat toankf chirng thu s6.
6.
"Chung thu s6 SHA-256" la chung thu s6 sir dung ham barn an toan
SHA-256 trong thuat toan kST chimg thu s6.
7.
"Chit ksf s6 cong cong" la chit kST s6 dugc tax) ra Wang vi& sir dung
khod bi mat tuo'ng img
khoa cong khai ghi tren chimg thu s6 cong cong.
8.
"Chit IcS7 s6 chuyen dimg Chinh phir la chi* kST s6 dugc tao ra bang
viec sir clung khod bi mat tuong *ng voi khod cong khai ghi tren chung thu s6
chuyen dimg Chinh
9.
"Mo hinh cong nhan cheo" la mo hinh lien thong giita hai to chirc
cung cap dich vu chimg thgc chit l(ST s6, trong do, cac ca quan, to chic va ca
nhan sir dung chung thu s6 dugc cap bad to chic cung cap dich vg chimg thgc
chit kST s'6 nay tin cay cac chirng thu s6 g6c cua to chirc cung cap dich vu
chirng thgc chit ky s6 kia va ngugc lai.
Dieu 4. MO hinh lien thong
Mo hinh lien thong giita T6 chic cung cap dich vg chirng thgc did kST
s6 qu6c gia va T6 chirc cung cap dich vu chimg thgc chit ky s6 chuyen dUng
Chinh phu la mo hinh cong nhan eh&
Cac chimg thu s6 g6c tin cay dm T6 chirc cung cap dich vg chimg thgc
di* kST s6 qu6c gia va T6 chirc cung cap dich vu chirng thgc chit kST s6 chuyen
dung Chinh phu dugc quy dinh tai DiL 5 Thong to nay.
3
Dieu 5. Danh sach cac cluing thin SO gOc tin cay
1.
Danh sach cac chung thu s6 g6c tin cay bao g6m:
a)
Cac chUng thu s6 g6c eta T6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit
kST s6 qu6c gia;
b)
Cac chUng thu s6 g6c cua T6 chirc cung cap dich vg chUng thuc chit
l(ST s6 chuyen dung Chinh
2. Danh sach cac chUng thu s6 g6c tin cay quy dinh tai khoan 1 DiL
nay dugc quy dinh tai Phu luc I kern theo Thong to nay.
Dieu 6. Quy dinh ve cac truirng thong tin trong chting thin SO ciia
thue bao
1.
Cac tnr6ng thong tin trong ch
-
Cmg thu s6 cong cong va chirng thu s6
chuyen dung Chinh phu phai tuan thu quy dinh ve dinh clang va nOi dung cac
tnr6ng thong tin trong chung thu s6 cua thue bao tai Phu luc
II
kern theo
Thong tit nay.
2.
Cac tnr6ng thong tin trong chUng thu s6 cong cong kh'Ong thuc quy
dinh tai Phu luc II kem theo Thong to nay phai tuan thu quy dinh cua BO
Thong tin va Truy6n thong v6 dinh clang chung thu s6 cong cong.
3.
Cac tru6ng th6ng tin trong chimg thu s6 chuyen dung Chinh phu
khong thuc quy dinh tai Phu luc
II
kem theo Thong to nay phai tuan thu
huOng can cila Ban Cu y6u Chinh phu ve dinh clang chimg thu s6 chuyen
dimg Chinh
Dieu 7. Quy dinh dOi v(ri chirc nang ky so, kitm tra hieu h
o
rc chfrng
thtr so, chic ky so ciia cac ling dung sir dung chfr ky
s6
1.
D6i v6i chirc nang ky s6: I
r
fng dung phai cho phep ngtr6i k
-
ST
la thue
bao cua cac to chirc cung cap dich vu chung thuc chic kST s6 cong cong va thue
bao cua T6 chirc cung cap dich vu chimg thuc chit 1c7 s6 chuyen climg Chinh
phu thuc hien l(ST s6.
2.
D6i v6i chirc nang kie
k
m tra hieu luc chung thu s6, chit kST s6: thig
dung phai cho phep ngtr6i kST, ngu6i nhan ki6m tra hieu luc chUng thu s6
cong cong, chit kST s6 cong cong va hieu luc chimg thu se) chuyen dUng Chinh
phi', chi' kST s6 chuyen dung Chinh phu theo quy dinh tai cac DiL 78 va 79
Nghi dinh s6 130/2018/ND-CP ngdy 27/9/2018 cua Chinh phu quy dinh chi tie't
thi hanh Lust giao dich dien tit v6 chit kST s6 va ditch vu chung flux chit l(ST s6.

Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Tóm tắt nội dung Thông tư 04/2019/TT-BTTTT

Bộ TT-TT công bố 04 chứng thư số gốc tin cậy dưới dạng PEM

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ ngày 05/7/2019.

Theo đó, danh sách các chứng thư số gốc tin cậy bao gồm: Các chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và các chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ. Cụ thể, 04 chứng thư số gốc tin cậy đó là:

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (chứng thư số SHA-1).

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (chứng thư số SHA-256).

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (chứng thư số SHA-1).

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (chứng thư số SHA-256).

Trong đó, “chứng thư số SHA-1” là chứng thư số sử dụng hàm băm an toàn SHA-1 trong thuật toán chứng thư số, “chứng thư số SHA-256” là chứng thư số sử dụng hàm băm an toàn SHA-256 trong thuật toán ký chứng thư số.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 62
Bưu chính - Viễn thông Xem thêm