Thông tư 05/2018/TT-BTTTT

1 49
BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/2018/TT-BTTTT
Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH “QUY CHUẨN K THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ LẶP THÔNG TIN DI
ĐỘNG W-CDMA FDD”
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi
tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia v thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin
di động W-CDMA FDD (QCVN 66:2018/BTTTT).
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W- CDMA FDD, hiệu QCVN 66:2013/BTTTT
quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2013/TT-BTTTT ngày 10 tháng 01 năm 2013 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực
pháp luật kể từ ngày Thông này hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Th trưởng các quan, đơn
vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông này./.
Nơi nhận:
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
BỘ TRƯỞNG
Chính phủ;
- UBND Sở TTTT các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ
pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng các Thứ trưởng,
Các quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông
tin điện t Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).
Trương Minh Tuấn
QCVN 66:2018/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ LẶP THÔNG TIN DI ĐỘNG
W-CDMA FDD
National technical regulation on Repeater for W-CDMA FDD
Mục lục
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Tài liệu viện dẫn
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5. Chữ viết tắt
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Điều kiện môi trường
2.2. Các yêu cầu kỹ thuật
2.2.1. Yêu cầu chung
2.2.2. Phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động
2.2.3. Các phát xạ giả
2.2.4. Công suất ra cực đại
2.2.5. Xuyên điều chế đầu o
2.2.6. Tăng ích ngoài băng
2.2.7. Hệ số nén kênh lân cận
2.2.8. Xuyên điều chế đầu ra
2.2.9. Phát xạ giả bức xạ
3. PHƯƠNG PHÁP ĐO
3.1. Điều kiện đo kiểm
3.2. Giải thích các kết quả đo
3.3. Đo kiểm các tham số
3.3.1. Đo kiểm phát xạ không mong muốn trong băng tần hoạt động
3.3.2. Đo kiểm các phát xạ gi
3.3.3. Đo kiểm công suất ra cực đại
3.3.4. Đo kiểm xuyên điều chế đầu vào
3.3.5. Đo kiểm tăng ích ngoài ng
3.3.6. Đo kiểm hệ số nén kênh lân cận
3.3.7. Đo kiểm xuyên điều chế đầu ra
3.3.8. Đo kiểm các phát xạ gi bức xạ
4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, NHÂN
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
PHỤ LỤC A (Quy định) Các cấu hình thiết bị lặp
PHỤ LỤC B (Quy định) Yêu cầu đối với điều kiện môi trường
PHỤ LỤC C (Quy định) hình đo kiểm 1
PHỤ LỤC D (Quy định) Sơ đồ hệ đo thiết bị lặp
Thư mục tài liệu tham khảo
Lời nói đầu
QCVN 66:2018/BTTTT thay thế QCVN 66:2013/BTTTT.
QCVN 66:2018/BTTTT được xây dựng trên dựa trên sở tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-1
V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) ETSl TS 125 106 V13.0.0
(2016-01) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI).
QCVN 66:2018/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ thẩm định
trình duyệt, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành kèm theo Thông số
05/2018/TT-BTTTT ngày 09 tháng 5 m 2018.

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 05/2018/TT-BTTTT ngày 09/05/2018. Theo đó, Quy chuẩn này quy định các đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 05/2018/TT-BTTTT

Số hiệu 05/2018/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực, ngành Công nghệ thông tin, Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 09/05/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Đánh giá bài viết
1 49
Công nghệ - Thông tin Xem thêm