Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT

1 294
BO GIAO DIN VA DAO TAO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIVI NAM
Di)c lap
- To' do - 1-14nh phtic
SO:
06
/2019/TT-BGDDT
Ha
Ndi, ngay 05 timing
4
nam 2019
THONG Tif
Ban hanh Danh Inv thiet
bi
(1437 hoc teli thieu lop 1
Can cir Luat giao dyc ngay 14 thang 6 nam 2005;
Can cir Luat sira cloi, bd sung mot so clieu cita Luat giao dyc ngay 25
thang 11 nam 2009;
Can cir Nghi clinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thang 5 nam 2017 ciia
Chinh phis quy clinh chirc nang, nhieM vy, quyn hgn va ca cau to chirc cl;ta
Bo Gicio dyc va Dao tao
;
Theo de nght cita Cyc truang Cuc Ca sa vat chat; Vu truang Vu
Gicio dyc Tie'u hoc;
BO truang Bd Giao dyc va Dao tao ban hanh Thong ttr ban hanh
Danh myc thiet bi day hoc tai thieu lop 1.
Dieu 1.
Ban hanh kern theo Thong tu nay Danh nitic thiet bi day h9c
thi thieu lop 1, bao an: Mon Toan, mon Tieng Viet, mon Ttr nhien va Xa
hOi, mon Am nhac, mon MT thuat (cho 01 phOng hoc bO mon), mon Giao
dvc the chit, mon Dao dirc, hog dOng trai nghiem va thiet bi dung chung.
Can cir vao Danh raw thiet bi day h9c t6i thieu lop 1 ban hanh
kern theo Thong tu nay, cac s& giao dvc va dao tao c6 trach nhiem chi
dao viec mua sam, ter lam, suu tam, bao quan va sir dung thiet bi ph
-
kw vu
day h9c tai cac co s& giao dtic tieu h9c bat &du tir nam h9c 2020-2021.
Dieu 2.
Thong tu nay c6 hieu hic thi hanh ke tilt ngay thango
-
nam 2019
Thong tu nay thay the nhang quy dinh ve Danh muc thiet bi day hoc
t6i thieu lop 1 tai Thong to so 15/2009/TT-BGDDT ngay 16 thang 7 nam
2009 cilia BO tru&ng BO Gido dvc va Dao tao ve viec ban hanh Danh invc
thiet bi day h9c toi thieu cap ti'eu h9c.
44,
2
Dieu 3. Chanh Van phOng, Cuc truemg Cuc Co so vat chat, Vu
truang Vu Gide) duc Tieu hoc va ThU truemg cac don vi có lien quan thuOc
BO Gido duc va Dao tao; Chu tich LT
y
ban nhan dan tinh, thanh phO truc
thuOc Trung uang; Giam dOc so( gido due va ciao tao; cac to chtirc, ca nhan
có lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong to nay./. 14,4
1
/
KT. BO
TRIi ONG
THU' TRU'ONG
Nai nhOn:
- Van phong Trung uang va cac Ban dm Dan
- Van phong Tong Bi thu;
- Van phong Chit tich 'mac;
- Van phong Quoc hei;
- Uy ban VHGDTTNND cua Qu6c hei;
- Van phong Chinh phit;
- Kiem toan Nha nuerc;
- Uy ban TW Mat tran TO quoc Viet Nam;
- Ca quan Trung uang cac doan the;
- Cue kiem tra
,
VBQPPL (BO Tu phap);
- Uy ban Quoc
gia doi mOi gido duc va dao tao;
- Hei dung Quoc gia Gido duc va Phat trien
nhan ltrc;
- UBND cac tinh, TP true thuec TW;
- Cac BO, CQ ngang BO, CQ thuec Chinh phit;
- BO tnrong;
- Nhu Dieu 3 (de thgc hien);
- Cong bao;
- ang TTDT cua Chinh pith;
- ang TTDT tha BO GD&DT;
- Luu: VT, Cuc CSVC, Vu GDTH, Vu PC (20b).
oy
a
y
A
D
AC
E
oy
in
Oa
l•-)
'
0-3 cp
)-i 0>,
7::,
0
-
0-
'73
o
C4
S()
VA
PHE
P
C
hi
t a
c1
4
37
h
oc
.7'.
0.,
tz)
t<
E"
•P
'
0)
E'
l'ci
.,
c
4
C 0.
td
0)• AD
,
•P
.0,
cn
0
0
5-
'•
0'
1-- •
o>
,
...•
Te
n
thit
t
b
i
P0-,
g
•PD
0
gz'
,--,,.
E
2>
--c:$
<
(]4
<
,•-•.•
...• •-
en•
,
*C)
O
‘<=> `,-;`'
OQ,
C
4
,..„ .
0
,-1
.0>
...
CP
,
-S
,-
0
0
,-S
CM?
' CM
0
i•-• ,_,
,,,
,.....,
0
Gi
i
i
p
h
oc
si
nh
,
th
irc
h
a
nh
nh
a
n
bi
e
t
so
,
d
oc
,
vi
e
t
,
so
sa
nh
ca
c ,
t
o
nhi'
e
n
t
ron
g
ph
arn
vi
ti
r
0
d
e
n
1
00
.=
n
=1,
,
=
4,
=
CIO
Go
m:
a)
Th
e
d
a
u
pi
le
"
)
ti
nh
(
cO
n
g
,
t
ri
r)
;
moi
dd
u 02
th
e
, i
n
ch
it
ma
u
va
ga
n d
u
gc l
e
n ba
n
g; k
i
ch
th
uo
c
rn6
i
th
e
(30
x50
)
mm
.
b)
20
que
ti
nh
:
Dai
1
00
m
m
;
ti'
e
t di
e
n
n
gan
g 3
m
m
;
1
0 kh
oi 1
a
p
ph
uo
n
g
k
i
ch
th
uo
t
(4
0
x4
0
x4
0
)
mm
.
c)
1
0
th
e
b
ó
ch
i
r
ic
que
ti
nh
:
M6
i
the
10
que
ti
nh
ga
n lie
n
nh
au
, i
n
ma
u
,
moi
que
ti
nh
co k
i
ch
th
ug
c
(100
x3
)
mm
.
d)
10
th
e
th
a
nh
cl
i
ne
khO
i
l
a
p
ph
uu
n
g: M6
i
th
e
10 khO
i
l
a
p
ph
ua
n
g
tho
n
g kh
i
t
le
n
nh
au
,
i
n
ma
u
moi
kh
oi
l
a
p
ph
uu
n
g
có k
i
ch
G6
m:
a)
Ca
c
the
ch
it
so
ti
r
0
d
e
n 9
. M
oi
ch
i
t
so
có 4
th
e
ch
it
, i
n
ch
it
ma
u
va
ga
n d
u
ct l
e
n
b
a
n
g; k
i
ch
th
uo'
c
m6
i
th
e
(30
x50
)
m
m
.
b)
Th
e dd
u
so
sa
nh
(l
a
n h
o
n
,
b
e
h
a
n
, b
a
n
g)
;
m6
i
dd
u
02
th
e
, i
n
ch
it
ma
u
va
ga
n d
u
gc l
e
n b
a
n
g; k
i
ch
th
ua
c
mti
i
th
e
(30
x50
)
mm
.
V
dt l
i
e
u:
B
a
n
g
nh
va
(h
oa
r
vat l
i
e
u
(l
a
ci
en
g
t
wa
n
g
cl
um
g)
,
kh
o
n
g
t
on
g
ve
nh
,
ch
i
u
cl
t
r
ov
mak
,
co
ma
u
t
wo.
i
sa
n
g
,
an
t
oa
n
t
r
on
:
si
r d
un
:
.
Mo
to
chi
ti
t
ve
thie
t b
i
(1
4
37 h
oc
C)
po
i
t
u
vn
g
si
r d
un.
X
X
=
CA
(Di
o>
ed
-o>
tt
c
.....
C2
=
C
>
.0
i--,
.cz
1--
c1"
.0>
cn
;
Cl)
:
0),
CKI

Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Tóm tắt nội dung Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT

Học sinh lớp 1 được học về cách phòng tránh bị xâm hại

Đây là nội dung được quy định trong thiết bị dạy học lớp 1 tại Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/04/2019 về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, có hiệu lực từ ngày 21/05/2019.

Theo đó, đối với thiết bị dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 yêu cầu phải có Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại, giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát, vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Yêu cầu đối với bộ tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái phòng tránh bị xâm hại phải có dòng chữ “Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi học sinh cần được bác sỹ thăm khám”. Ngoài ra, bộ tranh còn minh họa 03 bước phòng tránh xâm hại thông qua hình ảnh minh họa như bỏ chạy hoặc kể lại với người thân…về những gì đã xảy ra với mình.

Thông tư cũng quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu với Môn Toán, Tiếng Việt, môn Âm nhạc, Mỹ thuật….

Đánh giá bài viết
1 294
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm