Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT

1 54

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT

03 trường hợp phải lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi ngày 02/05/2019, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Theo đó, 03 trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải lập quy trình bảo trì đó là:

Thứ nhất, khi công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa; đập, hồ chứa thủy lợi phải lập quy trình bảo trì. Khuyến khích lập quy trình bảo trì đối với công trình thủy lợi nhỏ quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể áp dụng quy trình bảo trì của công trình thủy lợi tương tự phù hợp mà không cần lập quy trình bảo trì riêng sau khi có ý kiến bằng văn bản của chủ sở hữu.

Thứ ba, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có thể lập quy trình bảo trì cho toàn bộ hoặc cho từng công trình riêng lẻ thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định về nội dung chính của quy trình bảo trì công trình thủy lợi nhỏ; Định mức chi phí bảo trì định kỳ hàng năm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ bảo trì;…

Đánh giá bài viết
1 54
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm