Thông tư 05/2019/TT-BTTTT

1 134
BQ THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM
INic 14p - Tv do - Ilvnh phtic
s 6: OF/20 9/TT-B TTTT
Ha
N0i, ngay 09 tiding nam 2019
THONG TV
Quy dinh Danh intic san phlm, hang hoa có kha nang gay mat an toan
thuOc trach nhi0i quail ly ciia BO Thong tin va Truyen thong
Can cir Ludt ChOt ltrang san phOm, hang hoa ngay 21 thong 11 nam 2007;
Can ar Ludt Viin thong ngay 23 tiding 11 nam 2009;
Can cz:r Ludt TOn so vo tuydn dien ngay 23 thong 11 nam 2009;
Can cir Ludt Cong nghe thong tin ngay 29 thong 6 nam 2006;
Can ar Nght dinh so 13
2
/
2
008/ND-CP ngay 31 thong 12 dam 2008 cfia
Chinh phi quy dinh chi tidt thi hanh mot so didu cfia Ludt ChOt luveng san
hang hoa, Nght dinh so 74/2018/ND-CP ngay 15 thong 05 nam 2018 cilia Chinh
phi tha doi, bo sung mot so clidu cfia Nght dinh 132/2008/ND-CP cz,ia Chinh
phi quy dinh chi tijt thi hanh mot so didu cia Ludt ChOt luvng san phOtn, hang
hoa;
Can ar Nght dinh se
,
17/2017/ND-CP ngay 17 thong 02 nam 2017 cfia
Chinh phi quy dinh chtiv nang, nhiem vy, quydn han va co. cOu to chav dia 13:0
Thong tin va Truyen thong;
Theo dd nght cfia Vy trtrang Vy Khoa hoc va Cong nghe,
Bo trtrang BO Thong tin va Truydn thong ban hanh Thong tzr Quy dinh
Danh myc san pham, hang hoa co kha nang gay mat an toan thuOc trach nhiem
quan ly cz:za BO Thong tin va Truyen thong.
Ditu 1. Pharr vi ditu chinh
1.
Thong tu nay quy dinh Danh nwc san phalli, hang h6a c6 kha nang gay
mat an toan thuO'c trach nhi@n quan 15T dm BO Thong tin va Truytn thong (sau
day goi tat la Danh muc san phalli., hang h6a nhom 2).
2.
Thong tu nay chi ap digig d6i \Tod san pham, hang hoa c6 mo to san
pham, hang hoa quy dinh tai Danh mvc san pham, hang hoa nhom 2.
Ditu 2. Doi tuvng AI) dung
Thong tu nay ap dung d6i v6i:
Ký bởi: Bộ thông tin và Truyền
thông
Cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền
thông
1.
TO chirc, ca nhan c6 boat dOng san xuit, kinh doanh cac san pham, hang
hoa thuOc Danh muc san ph'im, hang hoa nhom 2 tai Viet Nam.
2.
TO chirc, ca nhan c6 hoat dOng lien quan den quart 13'T chit luting san
pham, hang hoa thuOc Danh mtic san pham, hang Ma. nhom 2 tai Viet Nam.
Dieu 3. Danh muc san pham, hang hoa nhom 2
1. Danh muc san pham, hang hoa nh6m 2 va hinh thirc quan ly dugc quy
dinh nhu sau:
a)
"Danh nwc san pham, hang hoa chuyen nganh cong nghe thong tin va
truyen thong bit buOc phai chtMg nhjn hop quy va cong 116 hop quy" dugc quy
dinh tai Play lvc
I
cilia Thong tu nay.
b)
"Danh Intic san pham, hang h6a chuyen nganh cong nghe thong tin va
truyen thong bit buOc phai cong b6 hop quy" dugc quy dinh tai Phu lye
II
ciia
Thong tu nay.
2.
13'6
Thong tin va Truyen thong ra soat, sira doi, be') sung Danh muc san
pham, hang boa nhom 2 theo timg thoi kST, phi
t hop vori chinh sach quart
VT
dm
Nha
Dieu 4. Nguyen tAc quail 157 chAt ltro:ng san ph
:
Am, hang h6a nhom 2
1.
Viec quart
VT
chat lugng cac san pham, hang hoa thuOc Danh muc san
pham, hang hoa nhom 2 dugc thgc hien theo quy dinh cila BO Thong tin va
Truyen thong ve chtrng nhjn hop quy, cong 116 hop quy va kiem tra chat luting
doi
san pham, hang hoa chuyen nganh cong nghe thong tin va truyen thong
va cac quy chuan k5 thujt tuong Cmg.
2.
San pham, hang h6a thuOc Danh muc san pham, hang hoa nh6m 2
,
c6
tich hop chirc Wang
san pham, hang hoa khac thuOc Danh nwc san pham,
hang hoa nhom 2 phai thirc hien chung nhjn hop quy, cong bO' hop quy day du
cac quy chuan ky thujt ap citing cho san pham, hang hoa dugc tich hop.
3.
Trong truang hgp c6 quy chuan ky thujt mad sira doi, 1706 sung, thay the
quy chuan ky thujt quy dinh tai Danh muc san pham, hang hoa nh6m 2 thi ap
dung quy dinh tai quy chuan ky thujt
4.
Trong tnreng hgp c6 six khac nhau gitla quy dinh tai quy chuan ky thujt
va tai Th6ng tu nay ve chung nhjn hop quy, cong be) hop quy thi thirc hien theo
Thong tu nay.
Dieu 5. Hi."'u lurc va trach nhitn thi hanh
1.
Thong to nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay 01 thang 9 nam 2019 va
thay the cho Th6ng tu s6 04/2018/TT-BTTTT ngay 08 thang 5 nam 2018 cita
BO truang BO Th6ng tin va Truyen thong Quy dinh Danh attic san pham, ,
2
hang boa co kha nang gay mat an toan thu6c trach nhiem quan ly dm B6
Thong tin va Truyen thong.
2.
Gidy chirng nhjn hop quy, Thong bao tiep nhjn Ban cong b6 hgp quy da
dugc cap truck ngay Thong tu nay c6 hieu lirc thi hal-1h va dang con tiled han
dugc tip tvc ap dung cho den thai diem c6 hieu ltrc cua quy chuan k'yf thujt mai
thay the quy chuan ky thujt, tieu chudn nal tai Giay chimg nhjn hgp quy,
Thong bao tip nhan Ban cong b6 hgp quy.
3.
Trong qua trinh ap dung quy chudn ICy thujt va do kiem, thir nghiem, cac
to chirc, ca nhan c6 trach nhiem phan anh kip thefi nhfing Van de vu6ng mac va
thgc hien theo huang clan dm B6 Thong tin va Truyen thong (Vv Khoa hoc va
Ong nghe).
4.
Truemg hgp phat
u'
,
sinh vu6ng mac ve viec xac dinh ma s6 HS c a mat
hang nhjp khau la san pham, hang h6a c6 kha nang gay mat an toan thuOc pham
vi dieu chinh cua Thong tu nay thi B'6 Thong tin va Truyen thong ph& hgp ved
B6 Tai chinh (T6ng cvc Hai quan) xtir ly th6ng nhat.
5.
Chanh Van phong, Vv trugng Vu Khoa hgc va Cong nghe, Thu trugng
cac ca quan, dun vi thu6c B6 Thong tin va Truyen thong va cac to chirc, ca nhan
c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong tu nayl
lev
Noi
nh fin:
-
Thu Wong, cac Pito Thu ttrerng Chinh phu (de b/c);
-
Van phong Chinh phil;
-
Cac BO, ca quan ngang BO, ca quan thuOc Chinh phil;
-
UBND cac tinh, thanh pito true thuOc TW;
-
So TTTT cac tinh, thanh phO trtrc thuOc TW;
-
Cue Kiem tra van ban QPPL (BO Tu
.
phap);
-
Cong bao, Cong thong tin dien tir Chinh phil;
- BO TT&TT: BO twang va cac TIM twang,
cac co quan, don vi thuOc
Cong thong tin din tir BO;
-
Ltru: VT, KHCN (250).
BO TRVONG
NguyL Minh Hung
3

Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tóm tắt nội dung Thông tư 05/2019/TT-BTTTT

03 loại sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Ngày 09/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, ban hành danh mục gồm 03 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

- Thiết bị đầu cuối viên thông vô tuyến: Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng;

- Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất từ 60 mW trở lên: Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá…

- Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn: Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có ông suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Thông tư này:
- Làm hết hiệu lực Thông tư 04/2018/TT-BTTTT
- Hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 134
Công nghệ - Thông tin Xem thêm