Thông tư 05/2019/TT-NHNN

1 21
NGÂN HÀNG NHÀ NƯC CNG HOÀ HỘI CHNGHĨA VIT NAM
VIỆT NAM Đc lập - T do - Hnh phúc
S: 5 ^/2019/TT-NHNN Hà Nội, ngày cLty tháng 6 m 2019
THÔNG Tư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp lut do Thng đốc
Ngân hàng N c Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
Căn c Lut Ngân hàng Nhà c Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn c Lut ban hành văn bản quy phm pháp lut ngày 22 tháng 6 m
2015;
Căn c Ngh đnh s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
ph quy định chi tiết mt s điu và biện pháp thi hành Lut ban nh văn bản
quy phm pháp luật;
Căn c Ngh đnh s 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính ph qy định chc năng, nhim vụ, quyn hn và cơ cẩu t chc ca Ngân
hàng Nhà nưc Việt Nam;
Xét đ nghca V trưng Vụ Pháp chế;
Sau khi thng nht vi B trưng Bộ Tư pháp, Thng đốc Ngân hàng Nhà
c Việt Nam ban hành Thông tư bãi bỏ mt so n bản quy phm pháp lut do
Thng đốc Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.
Điu 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp lut
i b toàn b c văn bn quy phm pháp lut do Thng đc Ngân hàng
Nhà nưc ban hành, liên tịch ban hành sau đây:
1. Thông tư số 03/1997/TT-NH2 ngày 14/07/1997 hưng dn hch toán
nghiệp v cho thuê i chính.
2. Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 08/07/1999 v vic ban hành
Quy chế qun lý hot đng đối ngoi của Ngân hàng Nhà nước.
3. Quyết định số 296/2000/QĐ-NHNN1 ngày 06/9/2000 công b lãi suất
bn m cơ sở cho tổ chc tín dụng ấn định lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đi vi khách hàng.
4. Quyết định số 440/2000/QĐ-NHNN1 ngày 10/10/2000 công b lãi suất
bn làm cơ sở cho tổ chc tín dng n định lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đối vi kháchng.
5. Quyết định số 464/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/11/2000 công b lãi suất
bn làm cơ s cho t chc tín dng ấn đnh lãi sut cho vay băng Đông Việt
Nam đi vi kháchng.
6. Quyết đnh số 495/2000/QĐ-NHNN1 ngày 30/11/2000 v số ngày tính
lãi 1 năm đi vi tin gi và cho vay bng đô la Mỹ.
7. Quyết đnh số 500/2000/QĐ-NHNN1 ngày 05/12/2000 công bố lãi suất
bn m cơ sở cho tổ chc tín dng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đối vi kháchng.
8. Quyết định số 85/2001/QĐ-NHNN ny 31/01/2001 ng b lãi sut
bản làm cơ s cho tổ chức tín dng n định lãi sut cho vay bng Đng Vit Nam
đối vi khách hàng.
9. Quyết đnh số 154/2001/QĐ-NHNN ngày 27/02/2001ng b lãi suất
bn làm cơ sở cho tổ chc tín dụng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đôi vi khách hàng.
10. Quyết định số 237/2001/QĐ-NHNN ngày 28/3/2001ng bố lãi suất
bn m cơ sở cho tổ chc tín dng n định lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đôi vi kháchng.
11. Quyết đnh số 557/2001/QĐ-NHNN ngày 26/4/2001 công b lãi suất
bn m cơ sở cho tổ chc tín dụng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đôi vi khách hàng;
12. Quyết định số 703/2001/QĐ-NHNN ngày 24/5/2001ng bố lãi suất
bn m cơ sở cho tổ chc tín dụng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đôi vi kháchng.
13. Quyết đnh số 836/2001/QĐ-NHNN ngày 28/6/2001ng bố lãi suất
bn m cơ s cho t chc tín dụng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đôi vi khách ng.
14. Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 v vic thc hiện
nghiệp v hoán đổi ngoi tệ gia Ngân hàng Nhàc vi các ngân hàng đđáp
ứng nhu cu vn ngn hn bng Đng Việt Nam cho các ngân ng.
15. Quyết định số 932/2001/QĐ-NHNN ngày 27/7/2001 công b lãi suất
bn làm cơ s cho chc tín dng n định i sut cho vay bng Đng Việt 7
Nam đối vi khách hàng. yjjp
16. Quyết định số 1033/2001/QĐ-NHNN ngày 15/8/2001 v vic điều V& T
chỉnh t giá Ngânng Nhà nưc áp dng khi bán lại Đôla Mỹ cho các ngân hàng
thc hiện nghip v hoán đi ngoi tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN
ngày 17/7/2001 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nưc v vic thc hiện nghiệp vụ
hoán đôi ngoi t giữa Nân hàng Nhà nưc vi các ngân hàng đ đáp ng nhu
cầu vn ngn hn bng Đong Vit Nam cho các ngân ng.
17. Quyết định số 1078/2001/QĐ-NHNN ngày 27/8/2001 công bố lãi suất
bn làm cơ s cho tổ chc n dng n định lãi sut cho vay băng Đông Việt
Nam đối vi khách hàng.
18. Quyết đnh số 1247/2001/QĐ-NHNN ngày 28/9/2001 công b lãi suất
bn làm cơ sở cho tổ chc tín dng n đnh lãi sut cho vay bng Đng Việt
Nam đối vi khách hàng.
19. Quết đnh số 1289/2001/QĐ-NHNN ngày 11/10/2001 v vic sa đổi
Quyết đnh so 893/2001/QĐ-NHNN ny 17/7/2001 ca Thng đc Ngân ng
Nhà nưc v vic thc hiện nghip v hoán đổi ngoi t gia Ngân hàng Nhà c
với các ngân hàng đ đáp ng nhu cầu vn ngn hn bng Đng Việt Nam cho
c ngân hàng.
20. Quyết định số 1379/2001/QĐ-NHNN ngày 02/11/2001 về vic ban
hành quy chế v trang bị, sử dụng và thanh toán cưc phí điện thoi trong h thống
Ngân hàng Nhà nước.
21. Quyết đnh s1474/2001/QĐ-NHNN ngày 23/11/2001 v việc quy định
đối tưng và mc thanh toán cưc phí điện thoi công v trong các đon vNgân
hàng Nhà nước.
22. Quyết đnh số 1510/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 v vic huỷ bỏ
c quy đnh về báo cáo kế toán áp dụng đi vi c đơn vị thuc Ngân hàng Nhà
nưc tại Chế độ thông tin, o cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-
NHNN1 ngày 18/12/2000 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà nước.
23. Thông tư liên tch số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP ngày 05/02/2002
hưng dẫn thc hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 ca Thủ
ng Chính ph v th tục bán tài sản bảo đảm, ng chứng, chng thực văn bn
n i sn và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bn án, quyết định
ca toà án.
24. Quyết định số 236/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002 v việc sửa đổi
Điu 13, khon 1 Quy chế quản hot đng đối ngoi ca Ngân hàng Nhà nước
ban hành kèm theo Quyết định số 237/1999/QD-NHNN8 ny 8/7/1999.
25. Thông tư số 05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002 v việc hưng dẫn
vic cho vay vôn đôi vi ngưi sản xuất, doanh nghip kết hp đng tiêu th
nông sản hàng hoá theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 ca Thủ
ng Chính ph.
26. Quyết định số 1448/2002/QĐ-NHNN ngày 31/12/2002 v vic sa đổi,
bô sung quy đnh tiêu chuẩn, định mc sdng điện thoi cđịnh tại nhà riêng
và điện thoi di đng trong hệ thng Ngân hàng Nhà nưc ban hành kèm theo
Quyết định số 1379/2001/QĐ-NHNN ngày 02/11/2001 và Quyết định s
1474/2001/QĐ-NHNN ngày 23/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước.
27. Chth số 08/2003/CT-NHNN ngày 24/12/2003 v vic nâng cao cht
lượng n dng ca c tổ chc n dụng.

Thông tư số 05/2019/TT-NHNN

Thông tư 05/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 05/2019/TT-NHNN

Bãi bỏ 36 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng

Ngày 24/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2019/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 36 văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành, cụ thể:

- Thông tư 31/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

- Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

- Chỉ thị 07/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/8/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-NHNN; Thông tư 31/2011/TT-NHNN; Thông tư 26/2014/TT-NHNN;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm