Thông tư 06/2018/TT-BTTTT

1 35
BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 06/2018/TT-BTTTT
Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG
TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD”
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi
tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định s 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông y Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc
thông tin di động W-CDMA FDD (QCVN 16:2018/BTTTT).
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD, hiệu QCVN
16:2010/BTTTT quy định tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng
7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về viễn thông hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Thông này hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Th trưởng các cơ quan, đơn
vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Giám đốc S Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương c tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông này./.
Nơi nhận:
BỘ TRƯỞNG
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
Chính phủ;
- UBND Sở TTTT các tỉnh, thành phố
trực thuộc
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ
pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng các Thứ trưởng,
Các quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông
tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).
Trương Minh Tuấn
QCVN 16:2018/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG
W-CDMA FDD
National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD
Mục lục
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Tài liệu viện dẫn
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5. Chữ viết tắt
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Điều kiện môi trường
2.2. Yêu cầu chung
2.3. Mặt nạ phổ phát xạ
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Giới hạn
2.3.3. Phương pháp đo kiểm
2.4. Tỷ số công suất nh lân cận (ACLR)
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Giới hạn
2.4.3. Giới hạn ACLR lũy kế trong trạm gốc hoạt động đa băng hoặc phổ không liền kề
2.4.4. Phương pháp đo kiểm
2.5. Phát xạ giả của máy phát
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Giới hạn
2.5.3. Phương pháp đo kiểm
2.6. Công suất ra cực đại của trạm gốc
2.6.1. Định nghĩa
2.6.2. Giới hạn
2.6.3. Phương pháp đo kiểm
2.7. Xuyên điều chế phát
2.7.1. Định nghĩa
2.7.2. Giới hạn
2.7.3. Phương pháp đo kiểm
2.8. Các phát xạ giả của máy thu
2.8.1. Định nghĩa
2.8.2. Giới hạn
2.8.3. Phương pháp đo kiểm
2.9. Các đặc tính chặn
2.9.1. Định nghĩa
2.9.2. Giới hạn
2.9.3. Phương pháp đo kiểm
2.10. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu
2.10.1. Định nghĩa
2.10.2. Giới hạn
2.10.3. Phương pháp đo kiểm
2.11. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

Thông tư 06/2018/TT-BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD ngày 09/05/2018. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 06/2018/TT-BTTTT

Số hiệu 06/2018/TT-BTTTT
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành 09/05/2018
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Đánh giá bài viết
1 35
Hành chính Xem thêm