Thông tư 06/2019/TT-BTP

Thông tư số 06/2019/TT-BTP

Thông tư 06/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Tóm tắt nội dung Thông tư 06/2019/TT-BTP

Đăng tải số liệu thống kê thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử hàng tháng

Ngày 21/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án dân sự.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự hoặc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện. Số liệu thống kê thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sư và Hệ thống Thi hành án dân sự sẽ được đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự hàng tháng.

Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề như: Đánh giá kết quả thi hành án, tỉnh hình tổ chức, hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký…; Lập kế hoạch thi hành án và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hàng năm; Thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự, xem xét quyết định đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở kho vật chứng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Pháp lý được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 88
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm