Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH

1 52
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH
HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 07/2018/TT-
BLĐTBXH
Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CỔ PHẦN HÓA QUY ĐỊNH TẠI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH
PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ ỚC ĐẦU 100%
VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh
hội;
Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh
nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành Thông hướng dẫn xây dựng
phương án sử dụng lao động thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần
hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
doanh nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động; chia phần còn lại của số
bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động, Quỹ phúc lợi; đối tượng, thời gian
làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà
nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu
100% vốn điều lệ chuyển thành công ty cổ phần (sau đây gọi doanh nghiệp cổ phần
hóa) theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty c phần (sau đây
gọi Nghị định số 126/2017/NĐ-CP).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp c phần hóa.
2. Người quản doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần hóa.
3. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp
khác.
4. Kiểm soát viên đang làm việc tại doanh nghiệp c phần hóa.
5. Người lao động đại diện cho hộ gia đình nhận khoán theo hình thức khoán ổn định lâu
dài với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước theo quy
định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà
nước (sau đây gọi người đại diện cho hộ gia đình nhận khoán).
6. Doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh
nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ quy định tại Khoản 2 Khoản 3 Điều 2 Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP.
7. quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp cổ phần hóa.
8. quan, tổ chức, nhân khác liên quan trong thực hiện các nội dung quy định tại
Thông này.
Điều 3. Xây dựng phương án sử dụng lao động
1. Nội dung chủ yếu của phương án sử dụng lao động
Phương án sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 45 Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP phải các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Danh sách số lượng người lao động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp;
b) Danh sách số lượng người lao động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp tiếp tục được sử dụng hoặc phải đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng hoặc
chuyển sang làm việc không trọn thời gian doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty
cổ phần.
c) Danh sách số lượng người lao động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghiệp sẽ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hội trong khoảng thời
gian từ thời điểm xác định g trị doanh nghiệp đến thời điểm dự kiến phê duyệt phương
án cổ phần hóa theo kế hoạch cổ phần hóa đã được phê duyệt;
d) Danh sách số lượng người lao động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp sẽ chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động (đối với
người lao động) hoặc hết thời hạn được cử làm đại diện phần vốn của doanh nghiệp sẽ
chấm dứt hợp đồng lao động đang tạm hoãn để làm đại diện phần vốn của doanh nghiệp
tại doanh nghiệp khác (đối với người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa
chuyên trách tại doanh nghiệp khác) trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị
doanh nghiệp đến thời điểm dự kiến phê duyệt phương án cổ phần hóa theo kế hoạch cổ
phần hóa đã được phê duyệt;
đ) Danh sách số lượng người lao động người đại diện phần vốn của doanh nghiệp
cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể bố trí được việc làm
doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần phải chấm dứt hợp đồng lao động
(đối với người lao động) hoặc phải nghỉ việc (đối với người đại diện phần vốn của doanh
nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác);
e) Biện pháp nguồn tài chính đảm bảo thực hiện phương án sử dụng lao động.
2. Phương án sử dụng lao động được xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch trong
doanh nghiệp sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại sở.
3. Quy trình xây dựng phương án sử dụng lao động được thực hiện theo quy định tại Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Thông này.
4. Thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng lao động quy định như sau:
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 2
Điều 2 Nghị định số 126/1017/NĐ-CP doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 2
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP mức vốn ch sở hữu theo sổ sách kế toán từ 1.800 tỷ
trở lên;
b) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP phê duyệt đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 2
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngoại trừ doanh nghiệp mức vốn chủ sở hữu theo sổ
sách kế toán từ 1.800 t trở lên.
5. Phương án sử dụng lao động phải được phê duyệt trước khi quan đại diện ch sở
hữu phê duyệt phương án cổ phần hóa.
Điều 4. Chia phần còn lại của số bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động,
Quỹ phúc lợi

Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành.

Đánh giá bài viết
1 52
Doanh nghiệp Xem thêm