Thông tư 07/2019/TT-BTNMT

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 07/2019/TT-BTNMT
Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH T - KỸ THUẬT ĐO KHỐNG CHẾ ẢNH VIỄN
THÁM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của B Tài nguyên Môi trường;
Căn cứ Nghị định s 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ v hoạt
động viễn thám;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài
chính Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng B Tài nguyên Môi trường ban hành Thông Ban hành Định mức kinh tế -
kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám.
Điều 1. Ban hành m theo Thông y Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế nh
viễn thám.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Điều 3. Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân n các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường,
Sở i nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ các P Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ
TN&MT;
- Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Công Thành
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐO KHỐNG CHẾ ẢNH VIỄN THÁM
(Ban hành kèm theo Thông số ..../2019/TT-BTNMT ngày ... tháng ... năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám áp
dụng cho các bước công việc (các nguyên công công việc) công nghệ sau:
a) Công tác chuẩn bị
b) Chọn điểm khống chế nh viễn thám nội nghiệp
c) Thiết kế đồ đo nối điểm khống chế ảnh viễn thám
d) c định điểm khống chế, điểm kiểm tra ảnh viễn thám ngoại nghiệp đ) Đo xử
số liệu đo khống chế nh viễn thám
e) Tu chỉnh điểm khống chế ảnh viễn thám
g) Phục vụ nghiệm thu, giao nộp kết quả đo điểm khống chế ảnh viễn thám
2. Đối tượng áp dụng
- Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) này áp dụng đối với các quan quản nhà nước,
tổ chức, nhân liên quan thực hiện đo khống chế ảnh viễn thám.
- Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán
quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình nhiệm vụ về đo
khống chế ảnh viễn thám do các quan, tổ chức nhân thực hiện khi chưa định
mức tổng hợp.
- Định mức KT-KT được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị
sản xuất cơ sở biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản sản xuất của Bộ
Tài nguyên Môi trường.
3. sở xây dựng chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật
- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 m 2012 của Bộ Tài nguyên
Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo đạc bản đồ.
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 m 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên môi trường.
- Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 m 2017 của Bộ Tài nguyên
Môi trường quy định quy trình Đo khống chế ảnh viễn thám.
- Kết quả khảo sát thực tế, số liệu thống thực hiện Định mức trong năm 2018
4. Quy định viết tắt
Nội dung viết tắt
Chữ viết tắt
Bản đồ địa hình
BĐĐH
Công suất
CS
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.1
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 2 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.2
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.3
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.4
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 6 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.6,
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 10 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.10
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Lái xe bậc 3
LX3
Khống chế ảnh
KCA
Bảo hộ lao động
BHLĐ
Khó khăn 1, Khó khăn 2, ..., Khó khăn 5
KK1, KK2, ...,
KK5
Thứ tự
TT
5. Hệ số điều chỉnh mức lao động kỹ thuật
- Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại
nghiệp được tính bằng 0,25 mức đã quy định.
- Mức lao động kỹ thuật do ảnh hưởng của phim nh được tính thêm theo hệ số trong
bảng dưới:
Công việc
Hệ số mức cho
ảnh từ 5 năm
trở lên
Đo xử số liệu đo khống chế ảnh
viễn thám
Thêm 0,03/năm,
không quá 0,40
6. Các Quy định khác
Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo Thông
liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài
nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ quy định số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.
7. Trong quá trình áp dụng Định mức Kinh tế - kỹ thuật này, nếu vướng mắc
hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên Môi trường để
tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Công tác chuẩn bị
1.1. Định mức lao động
1.1.1. Nội dung công việc
a) Thu thập các tài liệu bao gồm:
- Ảnh viễn thám khu vực đo khống chế ảnh viễn thám;
- Sơ đồ, tọa độ, độ cao của các điểm tọa độ điểm độ cao quốc gia đã có trong khu vực
đo khống chế ảnh viễn thám;
- Thiết kế kỹ thuật các tài liệu kỹ thuật khác liên quan;
- i liệu bản đồ địa hình mới nhất của khu vực đo khống chế nh viễn thám;
b) c định phương pháp đo KCA

Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT

Thông tư 07/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám.

Tóm tắt nội dung Thông tư 07/2019/TT-BTNMT

Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám

Ngày 05/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo khống chế ảnh viễn thám do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp, đồng thời để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị và biên soạn tổng hợp phục vụ công tác quản lý.

Cụ thể, công tác chuẩn bị Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Định mức lao động; Định mức dụng cụ; Định mức thiết bị; Định mức vật liệu.

Bên cạnh đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám còn áp dụng cho các bước công việc công nghệ sau: Chọn điểm khống chế ảnh viễn thám ở nội nghiệp; Thiết kế sơ đồ đo nối điểm khống chế ảnh viễn thám; Xác định điểm khống chế, điểm kiểm tra ảnh viển thám ở ngoại nghiệp; Đo và xử lý số liệu đo khống chế ảnh viễn thám; Tu chỉnh điểm khống chế; phục vụ nghiệm thu, giao nộp kết quả.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2019.

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 36
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm