Thông tư 07/2019/TT-BTP

1 1.490
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ PHÁP
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 07/2019/TT-BTP
Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019
THÔNG
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐĂNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật nhà ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về
đăng biện pháp bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng quốc gia giao dịch bảo đảm;
Bộ trưởng Bộ pháp ban hành Thông hướng dẫn một s nội dung về đăng thế
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng
thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. nhân, pháp nhân u cầu đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất.
2. Hộ gia đình người sử dụng đất yêu cầu đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, Bộ luật dân sự.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai Văn phòng đăng đất đai trực thuộc Sở Tài
nguyên Môi trường (sau đây gọi chung Văn phòng đăng đất đai).
4. Chủ thể khác yêu cầu đăng hoặc quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc đăng
thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật thi hành án
dân sự, Luật phá sản hoặc luật khác liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu xây dựng
nhà ở; nhà riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở; công trình xây dựng khác theo quy
định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản pháp luật khác liên quan; cây
lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng;
2. Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gồm:
a) Nhà ở, công trình xây dựng đang trong quá trình đầu xây dựng, chưa được nghiệm
thu đưa vào sử dụng gồm: Nhà ở, công trình xây dựng trong dự án đầu y dựng nhà ở,
nhà riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở; công trình xây dựng khác theo quy định của
pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản pháp luật khác liên quan;
b) Rừng sản xuất rừng trồng, y lâu năm chưa hình thành hoặc đã hình thành nhưng
bên thế chấp xác lập quyền s hữu sau thời điểm xác lập hợp đồng thế chấp;
3. Chuyển tiếp đăng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà
việc Văn phòng đăng đất đai c nhận đăng thế chấp trong các trường hợp đã đăng
thế chấp quyền i sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà yêu cầu chuyển sang
đăng thế chấp nhà hình thành trong tương lai hoặc sang đăng thế chấp nhà
đến thời điểm yêu cầu chuyển các bên chưa xóa đăng thế chấp quyền tài sản đó;
4. Đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai việc Văn phòng
đăng đất đai ghi nhận các thông tin về việc thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tương lai vào sổ địa chính hoặc sổ đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất nh
thành trong tương lai;
5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà tài sản khác gắn liền với
đất trong hồ đăng thế chấp theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày
01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng biện pháp bảo đảm (sau đây gọi Ngh
định số 102/2017/NĐ-CP) Thông này gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật đất
đai năm 2013 các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật đất đai m
2013 (sau đây gọi Giấy chứng nhận);
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. Phiếu u cầu đăng theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP Thông
này bao gồm: Phiếu yêu cầu đăng thế chấp; Phiếu yêu cầu đăng thay đổi, sửa chữa
sai sót; Phiếu yêu cầu đăng văn bản thông báo về việc xử tài sản thế chấp; Phiếu
yêu cầu xóa đăng ký; Phiếu u cầu chuyển tiếp đăng thế chấp (sau đây gọi Phiếu
yêu cầu);
7. Thông tin về bên thế chấp nhân gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân
hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy chứng minh được cấp theo quy
định của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân viên chức quốc phòng hoặc số của giấy tờ khác xác định cách pháp
theo quy định của pháp luật; các thông tin khác của nhân theo quy định của pháp
luật đất đai phải có trên Giấy chứng nhận;
8. Thông tin về bên thế chấp pháp nhân gồm: Tên, địa chỉ trụ sở, số giấy chứng nhận
đăng thành lập (nếu có) các thông tin khác của pháp nhân mà theo quy định của
pháp luật đất đai phải trên Giấy chứng nhận;
9. Hợp đồng thế chấp theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP Thông này
thế hợp đồng riêng về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp
đồng khác điều khoản thỏa thuận về việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất;
10. Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp theo quy định tại Nghị định số
102/2017/NĐ-CP Thông y thể hợp đồng riêng về sửa đổi, bổ sung hợp đồng
thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc văn bản khác điều khoản
thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất.
Điều 4. Các trường hợp đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1. Các trường hợp đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:
a) Đăng thế chấp quyền sử dụng đất;
b) Đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất;
c) Đăng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;
d) Đăng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
đ) Đăng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành
trong tương lai;
e) Đăng thế chấp dự án đầu xây dựng nhà ở, dự án đầu xây dựng công trình xây
dựng không phải nhà ở, dự án đầu xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

Thông tư số 07/2019/TT-BTP

Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

BTP vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay thế cho Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.

Tóm tắt nội dung Thông tư 07/2019/TT-BTP

02 trường hợp từ chối đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có thể từ chối việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 01, thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ, cụ thể: Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong hợp đồng thế chấp không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận; Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong Phiếu yêu cầu không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp đã khắc phục được thông tin sai trên Phiếu yêu cầu.

Trường hợp 02, Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp. Văn phòng đăng ký đất đai có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tố tụng, yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp xác định rõ thẩm quyền, các trường hợp dừng, tạm dừng đăng ký được áp dụng.

Thông tư 07/2019/TT-BTP bổ sung thêm 01 trường hợp đăng ký thế chấp so với Thông tư liên tịch 09. Như vậy, từ 10/01/2020 sẽ có 09 trường hợp đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, cụ thể gồm:

Đăng ký thế chấp QSDĐ;

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

Đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

Đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành tròng tương lai;

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định pháp luật; (mới được bổ sung tại Thông tư 07)

..................

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.490
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm