Thông tư 08/2018/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2018/TT-BNV
Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ
NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH
PHỦ QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI
ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Nội vụ;
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của
Chính phủ điều chỉnh lương u, trợ cấp bảo hiểm hội trợ cấp hàng tháng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định
số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-
HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông này cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ
cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 m 1975 của Hội đồng
Chính phủ Quyết định s 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng B
trưởng (sau đây gọi là cán bộ già yếu nghỉ việc).
Điều 2. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán
bộ già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 6 năm 2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội trợ
cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại
thời điểm tháng 6 năm 2018, c thể như sau:
1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 m 2018:
Mức trợ cấp hàng tháng được
hưởng từ ngày 01 tháng 7 m
2018
=
Mức trợ cấp được hưởng tại thời
điểm tháng 6 năm 2018
x
1,0692
Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018 mức trợ cấp quy
định tại Khoản 2 Điều 2 Thông số 04/2017/TT-BNV ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7
năm 2017 đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6
năm 1975 của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm
1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
2. Mức trợ cấp ng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 của cán bộ già
yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại Khoản 1 Điều y) như sau:
a) Đối với cán bộ nguyên là thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân n xã: 1.846.000
đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng.
b) Đối với cán bộ nguyên Phó thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, ủy viên thư
Ủy ban nhân dân, Thư Hội đồng nhân dân , đội trưởng, Trưởng công an xã:
1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.
c) Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện việc
chi trả trợ cấp ng tháng từ ngày 01 tháng 7 m 2018 theo hướng dẫn tại Thông này
đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
2. Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ già yếu nghỉ việc
thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm
2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội trợ cấp hàng tháng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.
2. Chế độ quy định tại Thông này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
3. Thông này thay thế Thông số 04/2017/TT-BNV ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01
tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20
tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng
10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản
ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan TW của các đoàn thể;
- Bộ pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TL (10).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn
Thuộc tính văn bản: Thông 08/2018/TT-BNV
Số hiệu
Loại văn bản
Lĩnh vực, ngành
Nơi ban hành
Người

Thông tư 08/2018/TT-BNV - Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc là nội dung được ban hành tại Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

Đánh giá bài viết
1 200
Lao động - Tiền lương Xem thêm