Thông tư 08/2019/TT-BTNMT

1 20
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2019/TT-BTNMT
Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH T - KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN
ĐỀ BẰNG NH VIỄN THÁM TỶ L 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của B Tài nguyên Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt
động viễn thám;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài
chính Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông Ban hành Định mức kinh tế -
kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000,
1:500.000, 1:1.000.000.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ
chuyên đề bằng nh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Điều 3. Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân n các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường,
Sở i nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ
TN&MT;
- Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Công Thành
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000,
1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
(Ban hành m theo Thông số …..../2019/TT-BTNMT ngày ….. tháng ... năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng nh viễn thám quang học tỷ
lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 áp dụng đối với các nội dung công việc (các
nguyên công công việc) công nghệ như sau:
1.1. Thành lập bình đồ nh viễn thám
1.2. Thành lập bản đồ nền
1.3. Đo phổ/Lấy mẫu phổ
1.4. Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám
1.5. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp
1.6. Xây dựng nội dung bản đồ biến động
a) Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất
b) ch hợp, phân tích, xử lý, tổng hợp dữ liệu
1.7. Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề
1.8. Xây dựng o cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề
1.9. Phục vụ nghiệm thu giao nộp sản phẩm
Hai bước công việc (1) Công tác chuẩn bị (2) Biên tập khoa học của Thông s
10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 m 2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường với
sản phẩm là Thiết kế kỹ thuật - dự toán, chi phí cho 02 bước công việc này được tính
trong chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán.
Bước (11) của Thông số 10/2017/TT-BTNMT: Công việc kiểm tra, nghiệm thu do chủ
đầu tư thực hiện; đơn vị thi công thực hiện phần việc Phục vụ nghiệm thu”.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng đối với c quan quản nhà nước, c doanh nghiệp nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức cá nhân s dụng để thẩm định, tính đơn giá sản
phẩm, lập dự toán quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình
nhiệm vụ thực hiện thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000,
1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 bằng nguồn ngân sách nhà nước.
3. sở xây dựng định mức
- Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 m 2017 của Bộ Tài nguyên
Môi trường quy định quy trình Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám t lệ
1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
- Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 m 2011 của Bộ Tài nguyên
Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ
1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 m 2012 của Bộ Tài nguyên
Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo đạc bản đồ.
- Thông tư 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 Định mức kinh tế - kỹ thuật
công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ.
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 m 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên môi trường.
- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của
liên Bộ i nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ quy định về số tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức ngành đo đạc bản đồ.
- Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc bản đồ.
- Quy định hiện nh của Nhà nước về quản lý, sử dụng công c lao động (dụng cụ, thiết
bị, y móc) bảo hộ lao động cho người sản xuất.
- Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc
bản đồ.
4. Quy định viết tắt
Nội dung viết tắt
Chữ viết tắt
Bảo hộ lao động
BHLĐ
Bình đồ nh
BĐA
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.1
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 2 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.2
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV III.3
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.4
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 6 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.6,
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 10 (hoặc tương đương)
ĐĐBĐV IV.10
Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 5
KK1, KK2, ..., KK5
Lái xe 3
LX3
Thứ tự
TT
Công suất
CS
5. Định mức kinh tế - k thuật: Bao gồm các định mức thành phần sau
5.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt Định
mức lao động) thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội
dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: quy định các thao tác bản để thực hiện bước công việc (nguyên
công công việc).
b) Phân loại khó khăn: quy định các yếu t chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của
bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.
c) Định biên: xác định số lượng cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện bước công
việc.

Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Tóm tắt nội dung Thông tư 08/2019/TT-BTNMT

Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám

Ngày 05/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Cụ thể, định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám quang học tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 áp dụng đối với các nội dung công việc công nghệ như sau: Thành lập bình đồ ảnh viễn thám; Thành lập bản đồ nền; Đo phổ/lấy mẫu phổ; Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám; Điều tra bổ sung ngoại nghiệp;…

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau: Định mức lao động công nghệ; Định mức vật tư và thiết bị. Thông tư quy định cụ thể diện tích mảnh bản đồ chuyên đề quy định như bản đồ địa hình trong hệ VN-2000.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2019.

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 03/2019/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 20
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm