Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ VĂN HÓA, THỂ
THAO
DU LỊCH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2019/TT-
BVHTTDL
Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019
THÔNG
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VĂN HÓA
Căn cứ Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Luật Điện ảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban
hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Điện ảnh;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy
định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định
chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định pháp;
Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về
hoạt động m thuật;
Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt
động nhiếp ảnh;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông quy định quy trình giám
định pháp đối với sản phẩm văn hóa.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định quy trình giám định pháp để kết luận những vấn đề về chuyên
môn n hóa đối với sản phẩm văn hóa (trừ di vật, cổ vật nh vực quyền tác giả,
quyền liên quan) theo trưng cầu của quan tiến nh tố tụng, người tiến hành t tụng
hoặc theo yêu cầu của người u cầu giám định pháp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với người giám định pháp, tổ chức giám định pháp các
tổ chức, nhân khác có liên quan đến giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông y, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sản phẩm văn hóa sản phẩm thuộc diện quản chuyên ngành văn hóa của Bộ n
hóa, Thể thao Du lịch theo quy định của pháp luật.
2. Người giám định pháp đối với sản phẩm văn hóa bao gồm giám định viên pháp,
người giám định pháp theo vụ việc trong lĩnh vực văn hóa thuộc chuyên ngành phù
hợp đã được bổ nhiệm, công bố theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
3. Tổ chức giám định pháp đối với sản phẩm văn hóa bao gồm Bộ Văn hóa, Th thao
Du lịch, S Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, tổ chức giám định pháp theo vụ việc hoạt động chuyên môn
phù hợp đã được công bố theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
Chương II
QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM VĂN HÓA
Điều 4. Tiếp nhận yêu cầu, trưng cầu giám định
1. Người giám định pháp đối với sản phẩm văn hóa (sau đây gọi người giám định
pháp), tổ chức giám định pháp đối với sản phẩm văn hóa (sau đây gọi tổ chức giám
định pháp) tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định
tài liệu, đồ vật liên quan (nếu có) để thực hiện giám định; trường hợp không đủ điều
kiện giám định thì từ chối theo quy định của pháp luật.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Việc giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định pháp đối với sản
phẩm văn hóa thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông số 07/2014/TT-BVHTTDL
ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định hồ
sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho
hoạt động giám định pháp trong nh vực văn hóa; điều kiện sở vật chất, trang thiết
bị, phương tiện giám định của Văn phòng giám định pháp về di vật, cổ vật, quyền tác
giả, quyền liên quan (sau đây gọi Thông số 07/2014/TT-BVHTTDL).
Điều 5. Chuẩn bị thực hiện giám định
1. Người giám định pháp, tổ chức giám định pháp tiến hành nghiên cứu hồ trưng
cầu, yêu cầu các quy định cụ thể của pháp luật liên quan để chuẩn bị thực hiện
giám định pháp. Trường hợp cần làm thêm về nội dung trưng cầu, yêu cầu giám
định, đối tượng giám định thì đề nghị người trưng cầu, yêu cầu cung cấp thêm thông tin,
tài liệu liên quan.
2. Tổ chức giám định pháp n cứ vào hồ trưng cầu, u cầu giám định để lựa chọn
giám định viên pháp, người giám định pháp theo vụ việc phù hợp, phân công người
chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định pháp.
3. Tổ chức giám định pháp tiến hành giám định pháp đối với đối tượng giám định
bằng nh thức giám định tập thể. Số lượng người giám định pháp phải từ 03 người trở
lên.
Quyết định tiến hành giám định pháp thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành
kèm theo Thông này.
4. Trường hợp cần thiết, người giám định pháp tổ chức lấy kết quả xét nghiệm hoặc
kết luận chuyên môn khác trước khi đưa ra đánh giá.
Điều 6. Thực hiện giám định
1. Người giám định pháp xem xét đối tượng giám định (sản phẩm văn hóa) các tài
liệu liên quan để đưa ra nhận định chuyên môn về đối tượng giám định trên sở c yêu
cầu sau đây:
a) Xem xét tổng thể nội dung sản phẩm văn hóa;
b) Xem xét các đặc điểm về hình dáng, ch thước, màu sắc, trang trí các đặc điểm
khác liên quan của sản phẩm văn hóa.
2. Đối với đối tượng giám định không thể di chuyển hoặc khó di chuyển, người giám
định pháp phải tổ chức xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu gi của người yêu cầu,
trưng cầu. Việc tổ chức xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu,
yêu cầu phải được lập thành biên bản được lưu trong hồ giám định.

Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

Tóm tắt nội dung Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL

Ngày 03/9/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

Theo đó, tổ chức giám định tư pháp tiến hành giám định theo hình thức giám định tập thể, số lượng người giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa tối thiểu là 03 người. Khi tiến hành giám định, người giám định tư pháp có thể tổ chức lấy kết quả xét nghiệm hoặc kết luận chuyên môn khác (nếu cần) trước khi đưa ra đánh giá.

Việc giám định sản phẩm văn hóa được thực hiện như sau: Người giám định xem xét tổng thể nội dung sản phẩm văn hóa, các nét đặc điểm về hình dáng, kích thước, màu sắc, trang trí và các đặc điểm khác liên quan; Tổ chức xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu trữ nếu đối tượng không thể di chuyển hoặc khó di chuyển; Người giám định tư pháp phải ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình giám định…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

08/2019/TT-BVHTTDL

Nơi ban hành:

Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch

Ngày ban hành:

03/09/2019

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Lĩnh vực:

Văn hóa , thể thao, du lịch, Bổ trợ tư pháp

Loại văn bản:

Thông tư

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 63
Văn hóa Xã hội Xem thêm