Thông tư 09/2018/TT-BTP

1 71
BỘ PHÁP
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 09/2018/TT-BTP
Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP PHỨC TẠP,
ĐIỂN HÌNH
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp ngày 20 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B pháp;
Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại
các huyện nghèo, nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ
vụ việc tham gia tố tụng tính chất phức tạp hoặc điển hình;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;
Bộ trưởng Bộ pháp ban hành Thông quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp
pháp phức tạp, điển nh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định tiêu chí xác định các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố
tụng, vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp vụ việc trợ giúp pháp phức
tạp, điển hình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Sở pháp các quan, tổ chức, nhân liên quan.
Điều 3. Tiêu chí chung đối với vụ việc tham gia tố tụng
1. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc được luận quan tâm, nhiều quan báo
chí Trung ương hay địa phương đưa tin.
2. Vụ việc quan điểm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khác với một trong các
quan tiến hành tố tụng được chấp nhận theo hướng lợi cho người được trợ giúp
pháp tại bản án, quyết định tố tụng.
3. Thực hiện tr giúp pháp trong vụ việc có nhiều tài liệu, các chứng cứ mâu thuẫn
với nhau hoặc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật của quan tiến nh tố tụng
nhiều ý kiến khác nhau hoặc vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.
4. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc bị kháng nghị để giải quyết lại theo thủ tục
phúc thẩm hoặc trong vụ án được xét xử lại.
5. Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
6. Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc một trong các bên đương sự trú, học tập,
làm việc nước ngoài.
Điều 4. Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự
Vụ việc trợ giúp pháp trong tham gia tố tụng hình sự được xác định là vụ việc trợ giúp
pháp phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
1. Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông này.
2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo bị truy tố nhiều tội danh trong cùng một
vụ án.
3. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc thuộc thẩm quyền của quan tiến hành tố
tụng cấp dưới nhưng được quan tiến nh tố tụng cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc
thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.
4. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc trả hồ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung.
5. Thực hiện trợ giúp pháp trong các vụ án Viện kiểm sát nhân dân đề nghị áp dụng
mức hình phạt tù từ 02 năm trở lên, trừ những vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút
gọn.
6. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ án chỉ định người bào chữa.
Điều 5. Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự
Vụ việc trợ giúp pháp lý trong tham gia tố tụng dân sự, trừ việc dân sự những vụ việc
được giải quyết theo thủ tục rút gọn, được xác định vụ việc trợ giúp pháp phức tạp,
điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
1. Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông này.
2. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc quy định của pháp luật về những vấn đề
cần giải quyết trong vụ án chưa ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất hoặc
chưa văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.
3. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân n cấp
dưới nhưng được Tòa án nhân dân cấp trên lấy lên để giải quyết hoặc thực hiện trợ giúp
pháp trong vụ việc phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử.
Điều 6. Tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính
Vụ việc tr giúp pháp trong tham gia tố tụng hành chính, trừ những vụ việc được giải
quyết theo thủ tục rút gọn, được xác định vụ việc trợ giúp pháp phức tạp, điển nh
khi đáp ứng một trong c tiêu chí sau đây:
1. Đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông này.
2. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc phát sinh trong lĩnh vực mới chưa có văn
bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp.
3. Thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc có liên quan đến quyền lợi ích của nhiều
người.
4. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài về quản đất đai,
đền giải phóng mặt bằng hoặc các lĩnh vực pháp luật khác tại địa phương.
Điều 7. Tiêu chí đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng, vấn pháp luật
Vụ việc trợ giúp pháp đại diện ngoài tố tụng, vấn pháp luật được xác định vụ việc
trợ giúp pháp phức tạp, điển hình khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
1. Thực hiện trợ giúp pháp trong vụ việc khiếu nại kéo dài được luận đặc biệt quan
tâm, nhiều quan báo chí Trung ương hay địa phương đưa tin hoặc trong vụ việc

Thông tư 09/2018/TT-BTP - Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Ngày 21/6/2018, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình. Thông tư này còn quy định cụ thể về tiêu chí xác định đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, dân sự và hành chính…

Đánh giá bài viết
1 71
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm