Thông tư 09/2019/TT-BGTVT

1 12

Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Tóm tắt nội dung Thông tư 09/2019/TT-BGTVT

Quy định về việc thải rác ở ngoài vùng đặc biệt

Ngày 01/03/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Theo đó, ở ngoài vùng đặc biệt, việc thải các loại rác sau đây xuống biển chỉ được phép thực hiện khi tàu đang trong hành trình và càng xa bờ càng tốt, tuy nhiên phải đảm bảo:

- Cách ít nhất 03 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp chất thải thực phẩm đã được qua máy tán hoặc máy nghiền. Chất thải thực vật đã được nghiền hoặc xay phải đi qua được lưới lọc với các lỗ có kích thước không quá 25 mm;

- Cách ít nhất là 12 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp chất thải thực phẩm không được xử lý theo trường hợp trên;

- Cách ít nhất 12 hải lý tính từ bờ gần nhất trong trường hợp cặn hàng không thể thu lại bằng các phương pháp bốc dỡ thông thường sẵn có…

Nội dung này có đề cập đến Thông tư 40/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

Đánh giá bài viết
1 12
Giao thông vận tải Xem thêm