Thông tư 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

1 12
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ
------------------
Số: 09/2019/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019
THÔNG
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn đồ chơi trẻ em”
--------------------
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn c Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định số
78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị đinh số 127/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Khoa học Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo ờng Chất lượng V
trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông ban hành "Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ
chơi trẻ em (QCVN 03:2019/BKHCN).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.
2. Thông số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học Công nghệ về việc ban hành thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
đồ chơi trẻ em” hết hiệu lực kể từ ngày Thông này hiệu lực thi hành.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Đồ chơi tr em u thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông
số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của B trưởng Bộ Khoa học Công
nghệ về việc ban hành thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2021.
Điều 4. Lộ trình áp dụng
1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu sản xuất trong nước
phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên
thị trường.
2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, nhân sản xuất, nhập khẩu, đồ chơi trẻ em
áp dụng các quy định của QCVN 3:2019/BKHCN kể từ ngày Thông này hiệu lực thi
hành.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trách nhiệm tổ chức
hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, quan, t chức, nhân kịp
thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ pháp;
- Công báo VPCP;
- Lưu: VT, TĐC, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 3:2019/BKHCN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM
National technical regulation on safety of toys

Quy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 2019

Thông tư 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em".

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Thông tư 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Theo đó, đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cơ lý, tính cháy, hóa học… Ngoài ra, đồ chơi trẻ em sử dụng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào trong đồ chơi có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V. Trong trường hợp các bộ phận của đồ chơi được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp danh định vượt quá giới hạn thì phải được cách điện.

B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------------

Số: 09/2019/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn đồ chơi trẻ em”

--------------------

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 03:2019/BKHCN).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 4. Lộ trình áp dụng

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, đồ chơi trẻ em áp dụng các quy định của QCVN 3:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Công báo VPCP;

- Lưu: VT, TĐC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Tùng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Y tế - Sức khỏe Xem thêm