Thông tư 09/2019/TT-NHNN

1 14
NGAN
gaxc
NHA
NrJoc coNG HoA xA Hor
cHU Ncnia
vIET
NAM
YIET
NAM
DOc lflp
-
Trl
do
-
Henh
phtic
S5:
O9
tzltgtTT-NHNN
Hd
Nli,
ngdy
"/4
thdng
/
ndm 2019
THONG
TII
Quy
clinh
v6
ch6
tIQ
b6o
c6o tllnh
kj'cfra Ngin hing
Nha nu6c Vi6t Nam
Cdn
c{r
LudrNgdnhdngNhdnadc
ViQt Nam ngdy 16 thdng
6 ndm 2010;
Cdn
cu
NShi
dlnh sd
16/2017/ND-CP ngdy
t7 thdng
02
ndm
2017 cila
Chinh
phi
quy
dinh
chuc ndng,
nhi6m
u4,
q,ryi,
han
vd co
cdu
t6
chac
cfia
Ngdn hdng
Nhd
nuoc
ViAt Nam;
Cdn cu
Nehi
dinh s6
0L/2019/ND-CP
ngdy
24 thang
0l ndm 2019
cia
Chinh
phu
quy
dinh
vi
cna aa bdo
cao
cila co
quan
hdnh
ch{nh
nhd nudc;
Theo di
nghi
ct)a
Chdnh Vdn
phdng
Ngdn hang
Nhd
nwdc Vi€t
Nam;
. ,Thi5ng
d6c
Ngdn
hdrg Nhd nuoc
Vi€t Nam
ban
hdnh
Thong
tu quy
dinh
vA
chi db
bdo cdo
dlnh
k) cila
Ngdn hrrs
Nhd
nuoc
ViQt Nam.
Chutrng I
rurrnvc
QUY
EIi\rH
CHUNG
Didu
1.
Ph4m vi
tlidu chinh
1. Th6ng
tundy
quy
dinhvd
nguycntdc,
n6i
dung,
ycu
cAu
aoi v6iviQc
ban hanh
cnc
Ao b6o
c6o
dinh la/
thu6c
pham
vi chfc
n[ng
quin
ly cua
Ng6n
harg Nhd
nu6c
ViQt
Nam
(sau
ddy
ggi
tet ld
NgAn hdng
Nhi
nu6c).
2.
Th6ng
tu
ndy kh6ng
diAu
chinh:
a)
ChC dQ
brlo
c5o th6ng
k6 theo quy
clinh
cua
ph6p
luat
vC th6ng kd;
b) Che dQ
b6o c6o
mAt theo quy
dinh ctra ph6p
ludt
vd
bi mdt nhh
nudc;
c) Cht! dQ
brio
c6o trong
nQi
bO NgAn
harrg
Nhd nu6c.
Didu
2.D6i
tuqng
5p
dgng
C6c don
vi
vi c6n
b6, cdng
chric,
vi6n
chric thu6c
Ng6rr h*g
Nhi nu6c
vi c6c
t6
chuc,
c6 nhdn
c6 1i6n quan
d6n
vi6c thuc hi6n
cne a9
b6o c6o
dinh ky
cria
Ngdn
h*g
Nhi nu6c.
2
Chuong
II
BAN
HANrr
CrrE
Dg BAo
CAO
EINH
rci'
Di6u
3. Ngu1,6n
t6c
ban
hhnh cnii
aE
b6o cfo
rlinh
ki, cria
Ng6n hing
Nhi
nufc
1. ESrp img
c6c nguyOn
tlc theo quy
dinh
tai DiAu
5 Nghi
dinh
s6
0912019AIE-CP
ngAy
24 thang0l
nlm 2019
cua
Chinh
phu quy
dinh vA
cn6
AO
b6'o cao cua
co
quan
hanh
chinh
nhi nu6c
(sau
ddy
ggi
tat
li Nghi
dinh s6
09lz}tgarE-cP).
Z.Bda
dAm
y6u
cAu cii
c6ch
hanh chinh, c6n
thi6t
d6i voi
hoat d6ng
quAn
Iy, kh6ng
tmrg 6p voi cfre A9
bao cito kh5c,
gi6m
t6i da
y0u
cAu rO
tAn suAt,
n6i
drgg b6o c6o nhim ti6t
kiQm thoi
gian,
chi
phi,
nhan luc
trong
vi6c
thuc hi6n
ch6 d9 b6o c5o.
3. EOi vcri m5i cne AO b6o
c5'o dinh
ky,
trong m5i th6ng,
co
quan,
t6 chric,
c6
nhAn chi phAi thuc hi6n m6t
trong cilcbao
c5o:
th6ng,
qui,
6 th6ng,
9
thang
].,,
ho[c bao
cao
n[m.
Kh6ng dugc
y6u
c6u co
quan,
t6 chuc, c6 nhAn
gr]i
cring m6t
b6o
cao
nhi6u
ldn d6n nnlOu don vithu6c Nghn
hang
Nhd
nuoc
Di6u
4.
NAi
dung cn6 AQ
bdo
c6o tllnh k)
CtrC
O9 b6o c6o.dinh
ky
cua NgAn
hing Nhi nuoc
phii
bao
g6m
dAy
du
c6c
nQi
dung
thanh
phan
n6u
tai
c6c
kho6.n tu khoan
1 d5n
kho6n 9 Di0u 7
Nghi
tiinh sO
0912019IND{P,
tru trudrng hqrp
cd
quy
d[nh
kh5c
t4i cdc
v5,n
ban
cta
Qudc
hQi, Uy
ban thuhng
vu
QuOc
hQi, Chinh
phu,
Thu
tucrng Chinh
phu vh
phii
quy
dinh
cu
th6 don
vi nh+n b6o c6'o
thu6c co
"6u
t6
chfc cria Ng0n
hang
Nhi
nu6c.
Diiiu 5. YOu
ciu chung
Vi6c xAy
dpg
cfrO Og b6,o cao dlxh
Ky
cua NgAn
hirg Nha
nu6c
phii drip
:'
rmg
yOu
c6u
quy dinh
tai Di6u 8 Nghi dinh
s6 09|20L9AID-CP.
Diiiu
6. Thcri
h4n
gfri
b6o c6o
1. Thoi
han
gui
bao c6o dinh
lcy tOi tni6u
sau 01
ngiy
k6 tu ngiy ch6t
sO
li0u
b6o
c6o
vi
tru6c ngdy
NgAn
hA.rg
Nhi nuoc
gui
b6o
c6o dinh
ky cho Chinh
phi, Thri tuong
Chinh
phu
theo
quy
dinh tai
Ei6u 13
Nghi dinh
s6
0912019n\{D-CP.
2. D6i
v6i trucrng
hqp
b5o
c6o
phric tpp, c6 nhiAu
d6i
tuqng thgc hiQn
vd
phii t6ng hgp
qua
nhi6u
co
quan,
don vi,
nhi€u cAp
kh6c nhau
thi ch6
dQ b6o c5o
pfrai
q"y
ainfr
rO thbi
hqn
grii
Uao
c6o dtii
voi trmg
dOi tuqng,
timg cAp b5o
c6o
-OO
"a
pi,ai
dim bio
thoi han
quy
dfnh
t4i khoin
1 Didu
niy.
Didu
7. Thcri
gian
ch6t sii tig,, b6o
cdo
1. 86o
c6o dinh k! h6ng
thang: Tinh tu ngdy
15 thang tru6c
dt5n
ngdy 14
cria
thang thuQc k}, b6o
c6o.
3
2.
B6o crio
ctinh
ky
ha"g
quy:
Tinh tt ngdy
l5 ctra
thring tru6c kj,
b6o
cdo
d6n
ngdy
74
cinthang
cuOi
quy
ifrrg.
ky b5o
cao.
3.
B5o
c5o clinh
tcy 6 thang:
Thoi gian
ch6t
sO
tigu
6 thdngdAu
ndm
dugc
tinh
tu
ngey
15 th6ng
]2
ndmtru6c
Icj,.b5o
crlo
d6n
ngey
A thirrrg6
cira lcj,
b6o
c6o.
Thdi
gian
chtit
sO tiQu
6 th6ng
cu6i
n6m dugc
tinh
rir
ngAy
tS tf,*g
6
Aen
ngdy
14
thang
12
ctnlcj,brio
c6o.
4.B,6o
c6o
clinh
ky
heng
ndm:
Tinh
tri ngiy
15
thang
12 n6m
tru6c
kj,bdo
c6o
d6n
ngey
14
thang
12 ctralci
brlo
cdo.
5.
DOi v6i
c6c
brlo
c5o
dinh. ky
kh6ng
ch5t
ducyc
sO tigu
theo
c6c
thoi
han
quy
dinh
tai"khoan
l,
?,
3,4
.Di6u
ndy,
don
vi
x6y
dung
cne
a9
b6o c6o
cAn
chon
thoi
di6m
cnot
so liQu gAn
nrr6t
v6i
thoi
h4n
Lnoi
# li6u
cria ky
b6o
c6o
tuong
iing
vi
ph6i
dim
b6o
thdi
h4n grii
bao
cao quy
dinh
t4i
kho6n
1
Di6u
6
Th6ng
tu niy.
Chucrng
III
rnAcu
NHrEM
cu{sA_c_prqyl
rRoryc
vrDc
rqu.
c HrEN
Qrry
DINH
vE
cHE
EQ
BAO
CAO
DINH
r(i'
Didu
8.
Tr6ch
nhiQm
cria
c6c
tlon
vi
thuQc
Ng6n
hing
Nhi nu&c
l.
c6c
don
vi
chu
tri
xQr
dung
v5n
b6n
quy
phpm
ph6p
lupt
c5
quy
dfnh
cnc
ae
b6o
c6o
dinh
ki'phai
lay
1i
kiEn
cua
v6npid"g
xjaoidrg
xninu6c-va
Vu Du
b6o,
thdng
kC vd quy
dinh
ctrti
aE
b6o
c6o
di"h
L,
t-rong
au"tfr6o
van
bdn.
2.
Trong
thoi
han
10
ngiy
ldm
vi6c
kC
tri ngiy
Th6ng
tu hoic
v6n
bin
do
Ngdn
ftqng
Nhi
nu6c
trinh
Chinh phu,
Thri
tucrng
Chinh
pt
.i
Uu"
hdnh
c6
quy
dinh
ch6
dQ
brlo
c6o.dinh
l.y
.6
hiQu
lgc
thi
hdni,
dcrn
vi chu
tri
soan
thio^c6
tr6ch
,!iAe
trinh.Th6ng
d6c
NgAn
h*g
Nhd
nu6c (qua
Van phdng)
quytit
dinh
c6ng
b6 che
dQ
b6o
cao
ainn
t9'.
Ngi
dung quytit
ilinh
c6ng
b6
g6m:
T6n
b6o
c6o,
rltii
tugrg
tfuc
hiQn
bdo
c6o,
co
quan
nh0n
b6o
c6o,
tdn
su6t
thgc
hiQn
b6o c6o
vi
vdn
ban quy
dfnh
chti
ilQ
brio
c6o.
3.
Circ dcrn
vi
thuQc
Ngdn
hdng
Nhd
ny6c
c5
tr6ch
nhiQm
chia
sr3,
khai
th6c
cac
b6o c6'o
do
to
chirc,
c6
nhdn gui
d6n
Ngdn
hdng
Nhi
nu6c qua
H0
ttr6p
th6ng
tin
b6o
crlo
qu6c
gia
vi
H9
ihOng
th6ng
tin
b5o
c6o
cta
Ng6n
hdng
Nhd
nu6c.
Diiju
9. Trfch
nhiQm
cria
vin
phdng
Ngan
hing
Nhi
nu6c
1.
Tham
muu
giirp
Th6ng
ddc
Ngan
hing
Nhd
nu6c
qua,n
ly,
ltru
tr[,
chia
s6
c6c
th6ng
tin
b6o
c6o
thu6c
c6c linh
vuc
ho4t
dQng
do
Ngen
hAog
Nhd nuoc
quan
ly,
ban
hanh.
2.
Theo
d6i, ki6m
tra,
d6n
dtic
viQc
thpc
hiQn
cnti
ag
b6o
c6o
phuc
vu
su
chi
dpo
di6u
hnnh
cua
Ng6n
hdrg
Nhi
nucyc,
irrorg
d6c
Ngan
rra"g
Nira
rrro..
icc
viE"
,CHE
|I
Dlt

Thông tư số 09/2019/TT-NHNN

Thông tư 09/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tóm tắt nội dung Thông tư 09/2019/TT-NHNN

03 yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 31/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2019/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, chế độ báo cáo định của Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng 03 yêu cầu sau:

- Đáp ứng các nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP;

- Bảo đảm yêu cầu về cải cách hành chính, cần thiết đối với hoạt động quản lý, không trùng lặp với chế độ báo cáo khác, giảm tối đa yêu cầu về tần suất, nội dung báo cáo;

- Trong mỗi tháng, đối với mỗi chế độ báo cáo định kỳ, người báo cáo chỉ phải thực hiện một trong các báo cáo: tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, báo cáo năm. Không được yêu cầu người báo cáo gửi cùng một báo cáo nhiều lần đến nhiều đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm