Thông tư 10/2019/TT-BNV

1 92
10
02
Ký bởi: Bộ Nội vụ
Email: bonoivu@moha.gov.vn
Cơ quan: Bộ Nội vụ
Ngày ký: 02-08-2019 15:02:08 +07:00

Thông tư số 10/2019/TT-BNV

Thông tư 10/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Tóm tắt nội dung Thông tư 10/2019/TT-BNV

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư ngày 02/8/2019, có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể:

Thứ nhất, ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1).

Thứ hai, ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1.

Thứ ba, ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Trong trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Thông tư này cũng quy định việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 92
Lao động - Tiền lương Xem thêm