Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

1 283
Bé x©y dùng
®Þnh møc dù to¸n
kh¶o s¸t X¢Y DùNG c«ng tr×nh
BAN HµNH KÌM THEO TH¤NG T¦ Sè 10/2019/tt-bxd
NGµY 26/12/2019 CñA Bé X¢Y DùNG
Hµ NéI - 2019

Định mức xây dựng mới nhất

Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng.

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ra Thông tư 10/2019/TT-BXD về việc ban hành Định mức xây dựng.

Theo đó, định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức. Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc. Các hao phí định mức gồm mức hao phí vật liệu, lao động và máy thi công.

Trong đó, mức hao phí vật liệu là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí lao động là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí máy thi công là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác kháo sát xây dựng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 283
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm