Thông tư 105/2018/TT-BQP

1 53
BỘ QUỐC PHÒNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 105/2018/TT-BQP
Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018
THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT S ĐIỀU CỦA THÔNG SỐ 147/2016/TT-BQP NGÀY
21 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH QUẢN
NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO
BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ
PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ DO
BỘ QUỐC PHÒNG CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Căn cứ
Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số
97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về
quản người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn c Nghị định số
106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về
quản người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản tại doanh nghiệp
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Quốc phòng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
số 147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của B trưởng Bộ Quốc phòng quy định
quản Người gi chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng
quản và Người đại diện tại các công ty cổ phần vốn góp của N nước nắm giữ trên
50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông số 147/2016/TT-BQP ngày
21/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản Người giữ chức danh,
chức vụ tại doanh nghiệp n nước do Bộ Quốc phòng quản Người đại diện tại
các công ty cổ phần vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ
Quốc phòng cử người đại diện, như sau:
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 3. Quy định về kiêm nhiệm chức danh, chức vụ quản đối với người quản
1. Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
a) Không phải cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ
nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải quyết định thuyên chuyển, điều
động công tác;
b) Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên tại tập
đoàn, tổng công ty, công ty mình các doanh nghiệp khác, trừ trường hợp pháp luật
quy định khác;
c) Không được kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tổng công ty, công ty thành
viên.
2. Người được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên
a) Thực hiện theo quy định tại điểm a điểm c khoản 1 Điều này;
b) Có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn, tổng công ty, công
ty mình.
3. Người được bổ nhiệm gi chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc,
Phó giám đốc
a) Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên doanh
nghiệp khác Kế toán trưởng tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình”.
2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 5. Thẩm quyền đánh giá đối với người quản
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá:
a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên Chủ tịch Tập đoàn
(Tổng công ty, Công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc)
Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng;
b) Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tổng công ty
(Công ty), Tổng giám đốc (Giám đốc) tại các doanh nghiệp thuộc đơn vị đầu mối trực
thuộc Bộ Quốc phòng.
2. Thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng đánh giá Phó tổng giám đốc
(Phó giám đốc) Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp thuộc đơn vị đầu mối trừ các chức
danh quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch (Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty) đánh giá các chức
danh người quản còn lại thuộc doanh nghiệp nh các đơn vị thành viên trừ các
chức danh quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều này”.
3. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 13. Tiêu chí đánh giá người quản
1. Tiêu chí đánh giá Người quản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Người quản được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt được tất cả các tiêu
chí sau:
a) Doanh nghiệp hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo kế hoạch sản xuất kinh
doanh xây dựng đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:
5 chỉ tiêu hợp nhất, gồm: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình
quân /hoặc năng suất lao động, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ s hữu, đạt mức từ 100%
trở lên so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt;
Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả xếp loại doanh nghiệp theo m của Bộ
Quốc phòng đối với doanh nghiệp theo Thông số 48/2017/TT-BQP ngày 05 tháng 3
năm 2017 của B Quốc phòng ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả
hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp vốn nhà nước thuộc Bộ

Thông tư 105/2018/TT-BQP - Thay đổi tiêu chí đánh giá người quản lý DN thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 24/7/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi một số điều của Thông tư 147/2016/TT-BQP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp (DN) nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý... Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 53
Doanh nghiệp Xem thêm