Thông tư 109/2018/TT-BTC

1 59
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 109/2018/TT-BTC
Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TR NỢ
Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về
nghiệp vụ quản lý nợ công;
Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho
vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi ớc ngoài;
Căn cứ Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về quản
sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ;
Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà ớc;
Căn c Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ
Tích lũy trả nợ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài
chính các nội dung tổ chức công tác kế toán khác để hạch toán kế toán các nghiệp vụ
kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Qu Tích lũy trả nợ theo quy định của pháp
luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng cho Cục Quản Nợ Tài chính đối ngoại - Bộ i chính các
tổ chức nhân liên quan.
Điều 3. Nhiệm vụ của kế toán Qu Tích luỹ trả nợ
Kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ nhiệm vụ:
1. Thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát phân tích thông tin về tình hình thu hồi nợ cho
vay lại trong nước từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ; thu dự phòng rủi ro đối với
khoản cho vay lại; thu phí quản cho vay lại; các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ
lãi phạt chậm trả đối với khoản phí bảo lãnh (nếu có) để đảm bảo việc tr nợ các
khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ; thu hồi các khoản ng vốn từ Quỹ
Tích lũy trả nợ; các khoản thu từ nghiệp vụ cấu lại nợ, danh mục nợ; các khoản thu lãi
tiền gửi, cho vay, ủy thác quản vốn đầu của Quỹ các khoản thu khác theo quy
định.
2. Thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát phân ch thông tin về tình hình chi trả nợ nước
ngoài (gồm cả gốc, lãi phí (nếu có)) đối với khoản vay về cho vay lại; tình hình ứng
vốn để trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các khoản chi nghiệp vụ quản nợ công; các
khoản cho NSNN vay, đầu vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của
Luật Quản nợ công quy định tại Nghị định 92/2018/NĐ-CP các khoản chi khác
theo quy định.
3. Theo dõi nguồn dự phòng rủi ro, xử các rủi ro thể xảy ra trong trường hợp Chính
phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp tổ chức tín dụng vay nước ngoài các khoản chi
cho hoạt động quản Quỹ.
Điều 4. Phương pháp kế toán Quỹ Tích lu trả nợ
Kế toán Quỹ phải thực hiện theo các phương pháp, nguyên tắc quy định tại Luật Kế toán,
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Kế toán (sau đây gọi tắt Nghị định số 174/2016/NĐ-CP)
các nội dung hướng dẫn tại Thông y.
Điều 5. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
1. Đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia “đ”, hiệu quốc tế “VND”).
Trong trường hợp phát sinh ngoại tệ, phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên Tài khoản 007
“Ngoại tệ các loại” quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định.
2. Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, o cáo quản trị tổng hợp, nếu số liệu báo cáo
trên 9 chữ số t được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn nghìn đồng, nếu trên 12
chữ số t được lựa chọn s dụng đơn vị tiền tệ rút gọn triệu đồng, nếu trên 15 chữ số
thì được lựa chọn s dụng đơn vị tiền tệ rút gọn tỷ đồng.
Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, được làm tròn số bằng cách: ch s sau chữ số đơn vị
tiền t rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn
năm (5) thì không nh.
Điều 6. Kỳ kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ
Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, được quy định như sau:
1. Kỳ kế toán năm mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng
12 năm dương lịch;
2. K kế toán quý ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng
của tháng cuối quý.
Điều 7. Tự kiểm tra tài chính, kế toán
1. Quỹ chịu sự kiểm tra về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán người
làm kế toán theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Hàng năm, Cục Quản N Tài chính đối ngoại phải thực hiện tự kiểm tra tài chính,
kế toán của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện nh về tự kiểm tra tài chính kế toán.
Điều 8. Trách nhiệm quản tài khoản giao dịch hoạt động của Quỹ Tích luỹ trả
nợ
Quỹ mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ tiền Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước hoặc
ngân hàng thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 92/2018/NĐ-CP
ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.
Điều 9. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán
1. Cục Quản Nợ Tài chính đối ngoại y dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản
tài liệu kế toán, trong đó quy định trách nhiệm quyền hạn đối với từng bộ phận
từng người làm kế toán; phải bảo đảm đầy đủ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo
quản tài liệu kế toán;
2. Cục Quản Nợ Tài chính đối ngoại trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế
toán kịp thời, đầy đủ, trung thực cho quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức
năng theo quy định của pháp luật. Các quan được cung cấp tài liệu kế toán phải
trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng phải hoàn trả
đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng;
3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng do Cục trưởng Cục Quản Nợ
Tài chính đối ngoại quyết định theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài
liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Quản Nợ Tài
chính đối ngoại hoặc người được uỷ quyền.
Điều 10. Tổ chức b máy kế toán
Cục Quản lý Nợ Tài chính đối ngoại tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện chế độ kế
toán áp dụng cho Qu Tích lũy trả nợ, bố trí người làm chủ tài khoản, Kế toán trưởng
(hoặc người phụ trách kế toán) theo quy định tại Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày
26/6/2018 theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016.
Chương II
CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Điều 11. Quy định chung về chứng từ kế toán
1. Chứng từ kế toán được thực hiện theo quy định tại Luật kế toán Nghị định
174/2016/NĐ-CP.
2. Các nội dung cụ thể được quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông này.
Điều 12. Lập chứng từ kế toán
1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ đều phải lập chứng
từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
sinh;

Thông tư số 109/2018/TT-BTC

Thông tư 109/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích lũy trả nợ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 109/2018/TT-BTC

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 109/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích lũy trả nợ.

Theo đó, các nội dung trên chứng từ kế toán của quỹ tích lũy trả nợ phải được thể hiện rõ ràng, trung thực với các nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt.

Ngoài ra, việc lập chứng từ còn phải tuân thủ các quy định sau đây:

  • Mọi nghiệp vụ phải được lập chứng từ kế toán và chỉ được lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  • Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số;
  • Chứng từ lập nhiều liên phải được lập cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than; nếu không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng nội dung tất cả các liên chứng từ phải giống nhau;
  • Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có định khoản kế toán.
Đánh giá bài viết
1 59
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm