Thông tư 111/2018/TT-BTC

1 99
1
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 111/2018/TT-BTC
Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018
THÔNG
香  T   T T흸 C C  C푘 C 푘 T
T T T흸 香C
Căn cứ Luật Quản nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật gân sách hà nước ngày 25 tháng 6 m 2015;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một s điều
của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ ghị định số 87/2017/Đ-C của Chính phủ ngày 26 tháng 7 năm 2017 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ghị định s 95/2018/Đ-C ngày 30 tháng 6 năm 2018 quy định về phát hành, đăng
ký, lưu ký, nim yt giao ịch công cụ nợ của Chính phủ tn thị tưRng chứng khoán;
Theo đề nghị của ụ tưởng ụ Tài chính các ngân ng tổ chức tài chính,
Bộ tưởng Bộ Tài chính ban hành Thông hướng n phát nh thanh toán công c nợ
của Chính phủ tại thị tưRng tong nước햘
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi đối tượng áp dụng
1햘 hạm vi áp ụng: Thông này hướng n chi tit việc phát hành, thanh toán gốc, lãi công
cụ nợ của Chính phủ; tách nhiệm của các tổ chức, nhân lin quan tong việc phát hành,
thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị tưRng tong nước햘
2햘 Đối tượng áp ụng của Thông này Kho bạc hà nước, gân ng hà nước iệt am,
Sở iao ịch gân hàng hà nước iệt am, Sở iao ịch chứng khoán được Bộ Tài chính
chỉ định thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông này, Tung tâm Lưu
chứng khoán iệt am, các nhà tạo lập thị tưRng các tổ chức, nhân lin quan đn
việc phát hành thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị tưRng tong nước햘
Điều 2. Giải thích từ ngữ
goài các thuật ngữ đã được giải thích tại ghị định số 95/2018/Đ-C ngày 30/06/2018 quy
định về phát hành, đăng ký, lưu ký, nim yt giao ịch công cụ nợ của Chính phủ tn thị
tưRng chứng khoán sau đây gi tt ghị định số 95/2018/Đ-C, tong Thông này,
các thuật ngữ được hiểu như sau:
1햘 “Tín phiu” tín phiu Kho bạc o Kho bạc hà nước tổ chức phát hành theo quy định tại
ghị định số 95/2018/Đ-C Thông này
2햘 “Tín phiu phát hành lần đầu” loại n phiu mới, được phát hành lần đầu tin tn thị
tưRng cấp햘
3햘 Tín phiu phát hành bổ sung” tín phiu được phát hành bổ sung cho một tín phiu
đang lưu hành cùng ngày đáo hạn với tín phiu đang lưu hành햘
4햘 “gày phát hành tín phiu” ngày thanh toán tiền mua tín phiu햘 Đối với tín phiu phát
hành lần đầu, ngày phát hành n phiu đồng thRi là ngày tín phiu bt đầu hiệu lực햘
5햘 “gày tổ chức phát hành tín phiu” ngày tổ chức đấu thầu tín phiu햘
2
6햘 “gày thanh toán tiền mua tín phiu” ngày nhà đầu chuyển tiền mua tín phiu cho ch
thể tổ chức phát hành햘
7햘 “gày đăng cuối cùng của n phiu” ngày Tung tâm Lưu chứng khoán iệt am
xác định anh sách chủ sở hữu tín phiu để thanh toán tín phiu햘
8햘 “Tái phiu” là tái phiu Chính phủ, công tái xây ựng Tổ quốc o Kho bạc hà nước tổ
chức phát hành theo quy định tại ghị định số 95/2018/Đ-C Thông này햘
9햘 Tái phiu phát hành lần đầu” loại tái phiu mới, được phát nh lần đầu tin tn thị
tưRng cấp햘
10햘 “Tái phiu phát hành bổ sung” loại tái phiu được phát hành bổ sung cho một tái
phiu đang lưu nh, cùng lãi suất anh ngha cùng ngày đáo hạn với tái phiu đang
lưu hành햘
11햘 “gày phát hành tái phiu” ngày thanh toán tiền mua tái phiu햘 Đối với tái phiu
phát hành lần đầu, ngày phát hành tái phiu đồng thRi ngày tái phiu bt đầu hiệu lực햘
12햘 “gày tổ chức phát hành tái phiu” là ngày tổ chức đấu thầu đối với tái phiu phát hành
theo phương thức đấu thầu ngày Kho bạc hà nước hợp đồng bảo lãnh phát hành đối
với tái phiu phát hành theo phương thức bảo lãnh햘
13햘 “gày thanh toán tiền mua tái phiu” ngày nhà đầu chuyển tiền mua tái phiu cho
chủ thể tổ chức phát hành햘
14햘 “Kỳ hạn còn lại của tái phiu” thRi gian còn lại thực t tính từ ngày phát hành bổ sung
tái phiu đn ngày tái phiu đáo hạn햘
15햘 “Tái phiu không thanh toán lãi định kỳ” tái phiu được phát hành thấp hơn mệnh giá,
không thanh toán lãi định kỳ thanh toán một lần cả gốc lãi tại ngày đáo hạn햘
16햘 “gày đăng cuối cùng của tái phiu” ngày Tung tâm Lưu chứng khoán iệt
am xác định anh sách chủ sở hữu để thanh toán lãi, gốc tái phiu햘
17햘 “Lãi suất anh ngha của tái phiu” tỷ lệ phần tăm % lãi hàng năm tính tn mệnh
giá tái phiu mà chủ thể phát hành phải thanh toán cho ch sở hữu tái phiu o các kỳ tả
lãi theo các điều kiện, điều khoản của tái phiu햘
Điều 3. Xây dựng công bố kế hoạch phát hành
1햘 àng năm, căn cứ vào ch tiu huy động vốn cho ngân sách nhà nước o B Tài chính giao
nhiệm vụ, Kho bạc hà nước xây ựng thông báo k hoạch phát hành công cụ nợ của
Chính phủ ự kin cho cả m햘
2햘 àng quý, căn cứ vào k hoạch phát hành công cụ nợ của Chính phủ cả năm k hoạch
điều hành ngân sách nhà nước hàng quý, Kho bạc hà nước y ựng thông báo k hoạch
phát hành công cụ nợ của Chính phủ ự kin cho từng quý햘
3햘 K hoạch phát nh công cụ nợ của Chính phủ hàng năm, ng quý được công bố tn
tang điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc hà nước, Sở iao ịch chứng khoán햘
Điều 4. Tổ chức đấu thầu tín phiếu trái phiếu
1햘 Sở iao ịch gân ng hà nước iệt am tổ chức đấu thầu tín phiu햘
2햘 Sở iao ịch chứng khoán tổ chức đấu thầu tái phiu햘
3햘 iệc Kho bạc hà nước tực tip đấu thầu tín phiu, tái phiu thực hiện theo hướng n
khác của Bộ Tài chính햘
Điều 5. Lịch biểu phát hành
1햘 Đối với phát hành tín phiu
a Tín phiu phát hành theo phương thức đấu thầu:
3
- gày tổ chức phát nh tín phiu ngày thứ ai tong tuần phát hành햘 Căn cứ k hoạch
phát hành công cụ nợ của Chính phủ, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước nhu
cầu quản ngân quỹ, Kho bạc hà nước thể quyt định ngày tổ chức phát hành tín phiu
vào ngày khác tong tuần;
- gày thanh toán tiền mua tín phiu ngày làm việc liền kề sau ngày tổ chức phát hành햘
b n phiu phát hành tực tip cho gân hàng hà nước iệt am: ngày tổ chức phát hành
thanh toán tiền mua n phiu thực hiện theo thỏa thuận của Bộ Tài chính gân ng
hà nước iệt am tn sở đề án phát hành đã được Thủ tướng Chính phủ ph uyệt햘
2햘 Đối với phát hành tái phiu
a Tái phiu phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh:
- gày tổ chức phát hành tái phiu ngày thứ tong tuần phát hành햘 Căn cứ k hoạch
phát hành công cụ nợ của Chính phủ, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách hà nước nhu
cầu quản ngân quỹ, Kho bạc hà nước thể quyt định ngày t chức phát hành tái phiu
vào các ngày khác tong tuần;
- gày thanh toán tiền mua tái phiu ngày làm việc liền kề sau ngày tổ chức phát hành;
- Tước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Kho bạc hà nước thông báo cho Sở iao ịch chứng
khoán lịch biểu ự kin phát hành tái phiu theo phương thức đấu thầu để làm căn cứ tiển
khai thực hiện햘
b Tái phiu phát hành theo phương thức ing lẻ:
- Căn cứ vào phương án phát hành tái phiu theo phương thức ing lẻ được Bộ Tài chính
chấp thuận, Kho bạc hà nước thông báo thRi gian phát hành t chức thực hiện theo quy
định tại Thông này;
- gày thanh toán tiền mua tái phiu ngày nhà đầu mua tái phiu tại Kho bạc hà nước
hoặc ngày nhà đầu chuyển tiền mua tái phiu vào tài khoản o Kho bạc hà nước chỉ định햘
Chương II
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU
Điều . Các bưc tổ chức đấu thầu tín phiếu
1햘 Tối thiểu ba 03 ngày làm việc tước ngày tổ chức đấu thầu tín phiu, Kho bạc hà nước
gửi thông báo phát hành tín phiu cho Sở iao ịch gân hàng hà nước iệt am Sở
iao ịch chứng khoán햘 ội ung thông báo gồm:
a tín phiu ự kin phát hành o Tung tâm Lưu chứng khoán iệt am cấp;
b Kỳ hạn tín phiu, khối lượng gi thầu, hình thức tín phiu đối với từng tín phiu ự
kin phát hành, tong đó nu õ tín phiu phát hành lần đầu hoặc phát hành bổ sung햘 Đối với
tưRng hợp tín phiu phát hành bổ sung, thông báo phải nu õ điều kiện, điều khoản của tín
phiu đang lưu hành;
c gày tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua tín phiu ngày đáo
hạn đối với từng tín phiu;
 hương thức thanh toán n phiu đn hạn;
đ ình thức đấu thầu;
e hương thức xác định kt quả đấu thầu;
g Tài khoản nhận tiền mua tín phiu của Kho bạc hà nước햘
2햘 Tối thiểu hai 02 ngày làm việc tước ngày t chức đấu thầu tín phiu, căn cứ đề nghị của
Kho bạc hà nước, Sở giao ịch gân ng hà nước iệt am gửi thông báo phát hành tín

Thông tư số 111/2018/TT-BTC

Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 111/2018/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Theo đó, trường hợp phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh thì ngày tổ chức phát hành trái phiếu là ngày thứ Tư trong tuần phát hành.

Việc phát hành vào các ngày khác được Kho bạc Nhà nước quyết định căn cứ theo kế hoạch phát hành công cụ nợ Chính phủ, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và nhu cầu quản lý ngân quỹ.

Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày tổ chức phát hành. Trước ngày 31/12 hằng năm, Kho bạc Nhà nước thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán lịch biểu dự kiến phát hành để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Thông tư 111/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 111/2018/TT-BTC:

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính

Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu

Mẫu thông báo danh sách tổ hợp bảo lãnh, biên bản thỏa thuận và hợp đồng bảo lãnh

Biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

Biên bản thỏa thuận của tổ chức bảo lãnh chính và tổ chức đồng bảo lãnh chính

Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu

Hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng chi tiết phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường

Công văn đề nghị Kho bạc Nhà nước hỗ trợ thanh khoản

Hợp đồng chi tiết

Công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản

Hợp đồng gia hạn

Mẫu công bố thông tin về tình hình sở hữu trái phiếu Chính phủ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 99
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm