Thông tư 12/2019/TT-NHNN

1 11
NGAN
HANG
NHA
N-tJoC
vrrpT NAM
ceNG
HoA xA
HQr
cHU Ncrfravrpr
NAM
DQc lfp
-
Tg do
-
H4nh
phrfic
36
/d-
lz1tglTT-NHNN
HdN|i, ngdy.g
thdng t ndm 2019
THONG
TTI
Quy
dinh
chftc
danh, mfl
s5 ngqch,
ti6u chu6n
nghiQp
vg
vi cfch
x6p luong
cic nggch
c6ng
chftc nginh
Ngin hlrng
Cdn cth
Luqt
Ngdn hdng
Nhd nudc
YiQt Nam ngqy
16
thdng 6 ndm
2010;
Cdn
cdr LuAt
Cdn
bQ, cdng chrhc
ngay l3 thdng
I I ndm 2008;
Cdn c*
NShi dinh
sg 24/2010/ND-CP
ngdy
I5 thdng
3 ndm
2010
cfia
Chinh
phil
quy
dinh vi tuydn
dung,
sth damg
vd
quan
li,iilng chuc;
. _94rycilr
Ngh! ilinh
s6 I 61/2018/ND-9P
"Soy
29
thdng.l I ndm 2018
cila
Chtnh
phil-stha
aAt, nA sung
mil
sd
qtty-dinh
ui nle"
d.ung c6ng
ch*c,
viAn chfic,
n4ng nggch,c1ng
chfic,
thdng hqng
viAn ch*c
vd thqc
hien
chA d0
hW dilng
i\t tA
bqi c6ng
viQc iong Zo
qron
hdnh chinh
nhd nudc,
ilon
v! sW
nghiQp
c6ng
lqp;
Cdn cftNgh!
dlnh sd
1X/2016/ND-CP
ngay
01 thdng
9
ndm 2.016,
cila
Ch[nh
phfi
quy
dinh ch*c ndng,
nhiQm
vq,
quy€n
hgn
vd
co cdu t6
ch{rc
cila
BQ,
co
quan
ngang BQ;
_94ry
c*
Ngh! dinh sii 16/2017/I{D-CP
ngdy
tT.thdng
02 ndm 2.017,
cila
Chinh
phil
quy
dlnh chticc ndng,
nhigm
v4,
qtty€n
hqn
vd
co cdu
t6
chrhc
cfia
Ngdn hdng
Nhd
nudc
Vi€t
Nam;
Theo
di nghl
cfia
Yy
truong
VU Td chdcc
cdn
b0;
sau khi
thiing
nhdt
voi
Bo
Noi v4,
Th6ng d6c
Ngdn
hdrys Nhd nudc
ViQt
Nam
ban
hdnh Th6ng
lu
qrry
dlnh
chdrc
danh,
md
s6 ngach,
fiAu
chudn
nghiQp
v1t vd cdch
xap
hong
cdc ngqch
c6ng ch*c
ngdnh
Ngdn
hdng.
Chuong
I
mrtlxc
QrrY
Dr{H
crmNc
Didu
1. Phgm
vi tlidu chinh,
a6i
tuqrng 6p
dgng
1.
Th6ng
tu
ldy
quy
dinh
chric
danh,
md
s6 ng4ch,
ti6u chuAn
nghiCp
W
vir c6ch
x6p
luong c6c
ngach
c6ng chirc
nganh
Ng0n h*g.
i
I
2
2. Th6ng
tu ndy
6p
dUng AOi
vOi
c6ng
chfc ldm
viQc tai
Ngdn hdng
Nha
nu6c
Trung
uong
vd
NgAn harrg
Nhi nu6c
chi nhrffi
c6c tinh, thenh
ph6
tryc
thuQc Trung
uong.
Didu
2.
Chrfrc danh
vi mfl s5 ng4ch c6c ng4ch
cdng chrfrc nginh
Ngf,n hlrng,
gd-:
1. Ng4ch
Ki6m so6t
vi6n .uo .6p
ng6n har,.g Md
s6 ngpch: 07.044
2.
Ngpch Ki6m
so6t vi6n
chinh ngen hdng Md
sO ngpch: 07.045
3.
Ngqch
Ki6m so6t vi6n
ngan h*g Md s6 ngpch:
07 .046
4. Ngpch Thu kho
ng6n harg Md si5 ngpch:
07.048
5. Ngpch Thri
qu!
ng6n h*g Md sO ngpch: 06.034
6. Ng4ch Ki6m ngan Md
sO
ngach: 07.047
Didu
3.
Ti6u chuAn
chung vd
ph6m
ch6t
Thgc hiQn
theo
quy
dfnh tpi
DiAu 4 Th6ng tu s5 lll2O|4lTT-BNV
ngey 09 th?ng 10
ndm 2014
c,ua
B0 truong B0 NQi vU
quy
dfnh
chric
danh, md s6
ng4ch vdr ti6u chu6n
nghiQp vu chuyOn m6n
c5c ngpch c6ng
chric chuy6n nginh henh chinh
vd thgc hiQn theo
c6c
quy
<linh
cria
ph6p
luft kh6cii0n
q"*
d6n
chuy6n
nganh Ngdn hdng.
Chuong
II
CHI/C
TRACH, NHIEM VU,
TITU CHUAN
NGHIEP
VU
CHUYTN
ivT6N
VA CACH XEP
LTIONG CAC
NGACH
C6NC
CHIIC
NGANH NGAN
HANG
Didu
4.
Ng4ch
ki6m so6t
vi6n .uo
.6p ngf,n
hhng
1.
Chtc
trdch
Ld c6ng
chilc
c6 chuy6n
m6n
nghiQp
vu va ki6m
so6t
ngAn
hang
cao
nh6t
ldm viQc
tpi Ngdn
h*g Nhd
nu6c
Trung
.ucrng
chiu tr6ch
nhiQm
chir tri
tham
mrru x6y
dpg co
ch6,
quy
ch6
vC
ki6m so6t,
kiOm
tofin
cdc
m{t hopt dong
cua Ngdn
f,arg Nhn
nudc ViQt
Nam
(sau day
gqi
tat
ld
Ng0n harrg
Nhi
nu6c).
2. NhiQm
vu
a) Chri
tri,
nghiOn
griu
x0y dgnB
chii5n
1ogt,
dinh
huong
.lr"91g
trinh
k6 hoach
c6ng
t6c
ki6m so5t,
ki6m
to6n
dlri
h4n vd biQn
ph5p
tO
chirc
thuc
hiQn
[i61" tJut,
ki6-
.toin
c6c
mlt hoat
dQ.ng
9.ua.
Ngln
hang
Nhd
nudc; tryc
tii5p
xem
x6t, k6t luQn
xri
li ntrtng
vAn
dC chuy6n
m6n
phirc
tap;
b) Cht
tri tri6n
khai
ki6m so6t,
ki6m
toSn
nhlm
g
udn
dO
c6 li6n
-1
,.1 td r r , +^
-i
o l,r--- r'n^a
---]r.^-
.^-^.2'
quan den nnreu
linh"
vgc ho4t
dQng
Ng6r,
hdng
Nba
lygc;
tryc
t]6p
chi
dao vd
lhgc
hiQn
ki6m so5t
thuong
xuyen,
dot
xuAt;
-ti..f
toan
dinh
ki,
vi6c ch6p
henh
c5c
quy
Firh,
th6
19, ch6
dQ t
91q
he
th6$
Ng?,
.hpg
Nhd
nuoc;
10p b6o
c6o
ki6m so5t,
ki6m
to6n,
I6p
bi6n b6n
ki6m
so6t,
ki6m
I
-
3
,gto,
tfl
,g.nidc
xu6t
9f
bi0n
ph6p
kh6c
phuc,
xri
lf
nhirng
ttriti,
s6t,
vi
pham
d6i
voi
c6c
don
vi
dugc
ki6m
so6t,
ki6m
torin;
r
.r
c).Chri,tri
ho[c
tham
gia
xdlrdt',,g
cdc
co.b6,
q]ry
ch6,
quy
trinh
ki6m
so6t,
ki6m,tg*
Ngdn
h*g
Nhd
nu6c;
quy
ch6,
cht
ao
"gtibrj
vu
vA
hoqt
dQng
ngan
hdng;
.+\ .
d),C^li,.tri
viQc
bi6n
soan
tdi
liQu,
T6y
dUng
n6i
dung,
chuong
trinh
dao
tao,
bOi
duong
nghiQp
vp
cho
c6c
Ki6m
so6t
vi6n
ng6n
hdng;
^
,_ .d)
chtr.tri
ho6:
thl,* gia
cdc
aA
tai
nghiCn
criu
khoa
hoc
c6p
ngdnh
v6
linh
vuc
ki6m
so6t,
ki6m
toan
Ngdn
heng
Nhir nu6c
vd
ciic
aC
tai
thu6c
c6c
linh
v.uc
hopt
dQng
kh6c
cria
ng6n
h*g;
r-: i_--
-:)
T*F
k6t,
d6nh
gi6,
d.r:
rut
kinh
nghigm
vd
c6ng
tric
ki6m
sodt,
kt€m,toan,
t.el:^o
sd
{6 $9
yal
!6
._Te,
sria
d6i
ch6.d6,
quy
trinh
nghiep
vu
ki6m
so6t,
kicm
toan
Ng6n
h*g
Nhi
nu6c
vd
ch6
do,
"grrr..
p
vu
ngan
hrng.
3.
Ti6u
chuAn
vi
n[ng
lgc
chuy6n
m6n,
nghiCp
vu
_a)
Nlm
virng
va
am
hi6u
s6u
slc
chfi,truong,
dulng
loi
cria
D6ng,
ph6p
luat
ctra
nhd.nu6c;
drnh
hogrg
ph6t
ri6n,
chiEn
tuqcirunh
sdch
cria
nginh,
linh
vuc
vc ki6m
sodt,
ki6mloan
xgan
h*g
Nhanu6c;
.
b)
Nam
uTg
c6c
nghiQp
vU
Ngdn
h*g
Tnrng
uong
vd
hopt
rtQng
cta
Ngdn
h*g
Nhd
nudc;
..
...)
x.ul^
drrng,
hoin
thicn
dugc phuong
ph6p
nghiCn
criu
vir
dA
xu6t
car
tr€n
nghiQp
vu qu6n
lf
hopt
dQng
nginh
Ng6n
h*g;
_ ,. ,9)
XlV.dwnS
{yq:
c-a9 phuon
g
irr^,
kE
hoach
t6
chric
hopt
dQng
ki6m
so6t,
ki€m
to6n
cria
Ngdn
hurg
Nhd
nu6c;
d)
c6 khe
"?".g
ppn
tich
kinh
t6
x6hQi
c5
li6n
quan
d6n
hoat
dOng
ngal
!dng;
ph0n
tfch,
t6ng
hqp
danh gi6
dugc
crlc
m{i
hoat
rlQng-"ghiei
vu,
linh
vuc quAn
ly
cria
Ng6n
hurrg
Nhd
nu6c;
_
-
!, 1:)^
C9
$a-la"g
nghiOn
cr?u,
t6ng
ktit,
danh gi6
trong
c6ng
tac
ki6m
sodt,
ki€m
toan
Ngdn
hang,Nhd
lugg,
x6y
dpg
duqc
c6Jphuing
an,
k6
ho4ch
t6
chric
hopt
d0ng
klem
so6t,
ki6m
ioa,
cIa
Ngdn
h*g
Nhd
nu6c;
g)
c6
kinh
nghicm
tr6n
c6c
rinh
vuc
nghiQp
vu
tidn
tQ,
tin
dung,
ngdn
hdng;
tr)
ooi
v6i.c6ng
.ff:.
$u
ttri.nalg
ngpch
ki6m
so6t
vi6n
cao
cdp
thi
lTiq
,hiri giT,
git
ngach
ki6m
so6t
vi€n
Jr,int
ho6c
ruong
duong
oa
.n,i
il
y.1*f:
th6m
dinh
it
nnat
oz.y*
q*
guy
pham
phlp r*t"r,"i.
Ia
l?ff i",
dy
61,
.fyTq
trinh
nehiOn
ciru
khoa
he.
.dp
Ub
Aa
duq.
.6p
c6
th6m quy6n
ban
hAnh
ho6c
ngliiQm
thu;
i)
c6
kinh
nghiQm_c6ng
tdc
6,
ngach
ki6m
sodt
vi6n
chinh
ng6n
hpe
lr:ir l"glg
dy*e,
C6ngihrig
du
flri
n6ns
.,gp.h
kie;
;"61
;t6n
.uo
c6p phii
c6
thdi g.ian
git
ngpch
ki6m'so6t
vi6i
.ii"rr.r,oa.
i"*rg-ar*,g
tt
dt
06
ndm
tro
l6n,
trong
d6
thdi gian
git
ngpch
ki6m
so6t
vi6n
chfuh
toi
tnieu
01
n6m
6tt
izilraie).
-

Thông tư số 12/2019/TT-NHNN

Thông tư 12/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.

Tóm tắt nội dung Thông tư 12/2019/TT-NHNN

Kiểm soát viên chính ngân hàng có trình độ ngoại ngữ bậc 3

Ngày 19/8/2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.

Theo đó, Kiểm soát viên chính ngân hàng phải có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, Kiểm soát viên chính ngân hàng cũng cần có: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính; Chứng chỉ tin học…

Bên cạnh đó, Kiểm soát viên chính cũng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ như: thành thạo các nguyên tắc, chế độ nghiệp vụ về kiếm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước; Tổ chức thực hiện được các yêu cầu của hoạt động kiểm soát; Giữ ngạch kiểm soát viên ngân hàng tối thiểu 01 năm…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm