Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH

1 45
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13/2019/TT-BLĐTBXH
Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ
CHỐNG NHIỆT LỬA
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành Thông ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt lửa.
Điều 1. Tên hiệu Quy chuẩn
Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống
nhiệt lửa.
hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các tổ chức, nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Quần áo bảo vệ chống
nhiệt lửa trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo
Thông này.
2. Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Quần áo bảo vệ chống
nhiệt lửa phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông này.
3. Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông
này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương
binh hội để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các P Thủ tướng Chính
phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính
phủ;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tấn Dũng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Viện Kiểm sát nhân n tối cao. Tòa án nhân dân tối
cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan Trung ương các đoàn thể các Hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế các Tổng công ty hạng đặc
biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách hội; Ngân hàng Phát triển
Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ
pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.
QCVN 37:2019/BLĐTBXH
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT
LỬA
National technical regulation for Clothing to protect against heat and flame
Lời nói đầu
QCVN 37:2019/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, B Lao động - Thương binh
hội ban hành theo Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2019, sau
khi ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học Công nghệ.
QUY CHUẨN K THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT
LỬA
National technical regulation for Clothing to protect against heat and flame
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với trang phục làm từ vật liệu
mềm dẻo: quần áo, ghệt, trùm đầu ủng các cổ đi liền với quần áo bảo vệ được thiết kế để
bảo vệ thể người mặc khỏi nhiệt lửa, không kể bàn tay. Đối với mũ trùm đầu, các u cầu
về tấm che mặt thiết bị thở không thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn này.
- Quy chuẩn này không áp dụng cho quần áo bảo vệ dùng khi chữa cháy quần áo sử dụng
trong quá trình hàn đúc.
1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp sử dụng quần áo bảo vệ chống nhiệt
lửa.
1.2.2. Các quan quản nhà nước các tổ chức, nhân khác liên quan.
1.3. Giải thích từ ngữ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Sự lão hóa
Sự thay đổi tính năng của sản phẩm theo thời gian trong khi sử dụng hoặc cất giữ.
1.3.2. Làm sạch
Quá trình làm cho phương tiện bảo vệ nhân (PTBVCN) có thể mặc lại được hợp vệ sinh
bằng cách loại bỏ bụi hoặc chất bẩn.
1.3.3. Tổ hợp quần áo
Loạt các trang phục phía ngoài phía trong được mặc cùng với nhau
1.3.4. Bộ phận
Bất kỳ vật liệu, phần hoặc cụm lắp ráp nào được s dụng trong cấu trúc của một PTBVCN.
1.3.5. Tổ hợp bộ phận
Sự kết hợp của tất c các vật liệu trong trang phục nhiều lớp được bố t chính xác như kết cấu
trang phục hoàn chỉnh.
1.3.6. Điều hòa mẫu
Giữ mẫu dưới các điều kiện chuẩn về nhiệt độ độ ẩm tương đối trong một khoảng thời gian
tối thiểu.
1.3.7. Ghệt
Lớp phủ thể tháo ra được dùng để bảo vệ phần ống chân phía dưới đầu gối thể phủ
ngoài giầy.
1.3.8. Trang phục
Bộ phận đơn lẻ của quần áo thể bao gồm một hoặc nhiều lớp.
1.3.9. Phần cứng
Các chi tiết không làm bằng vải, thành phần của trang phục hoặc vật thêm vào không bắt
buộc.
1.3.10. trùm đầu
PTBVCN được làm từ vật liệu mềm dẻo, trùm toàn bộ đầu cổ.
1.3.11. Lớp lót trong cùng
Bề mặt trong cùng của t hợp bộ phận gần với da của người sử dụng nhất.
1.3.12. Lớp lót giữa
Lớp giữa lớp ngoài cùng lớp lót trong cùng trong trang phục nhiều lớp.
1.3.13. Vật liệu
Chất, các chất mềm dẻo tạo thành chi tiết của quần áo.
1.3.14. Vật liệu phía ngoài
Vật liệu ngoài cùng tạo thành chi tiết của quần áo.
1.3.15. Tấm trùm giầy
Một hoặc nhiều lớp vật liệu phủ ngoài giầy ủng để bảo vệ chống nhiệt lửa.
1.3.16. Túi ngoài
Túi đặt bên ngoài của trang phục bảo vệ, được may như một miếng ráp phía trên lớp ngoài của
trang phục bảo vệ.

Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Ngày 16/9/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Theo đó, yêu cầu về tính chịu nhiệt đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa như sau: Toàn bộ vải và phần cứng sử dụng trong trang phục, tổ hợp quần áo không bốc cháy, không nóng chảy và co lại không quá 5% ở nhiệt độ khoảng 180 độ C.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định s 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đi với quần áo bo vệ chng nhiệt và lửa.

Điều 1. Tên và ký hiệu Quy chuẩn

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Ký hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 45
Khoa học công nghệ Xem thêm