Thông tư 13/2019/TT-BQP

1 92
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ QUỐC PHÒNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13/2019/TT-BQP
Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019
THÔNG
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG, TÀI
SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
TÀI SẢN C ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN KHÔNG
TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ QUỐC
PHÒNG
Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn c Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn c Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an
ninh;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông quy định, ớng dẫn chế độ quản lý, tính hao
mòn, khấu hao tài sản cố định chế độ báo cáo tài sản cố định tài sản chuyên dùng, tài sản
phục vụ công tác quản tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tài sản cố định do Nhà ớc
giao cho doanh nghiệp quản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ
Quốc phòng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;
chế độ o cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản tại các
quan, đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung đơn vị) tài sản cố định
do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt doanh nghiệp).
2. Tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản tại các đơn vị thực hiện theo quy định
tại Thông số 318/2017/TT-BQP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
quy định danh mục tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản hệ thống sổ, mẫu
biểu theo dõi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản trong Bộ
Quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị tổ chức quan tài chính; trường hợp đơn vị không tổ chức quan tài chính thì
quan tài chính cấp trên trực tiếp tổ chức thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn chế độ báo
cáo i sản c định.
2. Doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý tài sản cố định không tính thành phần vốn nhà
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
nước tại doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 88 Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Quản lý, sử dụng i sản công.
Chương II
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Mục 1. QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Điều 3. Quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định
1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình những tài sản nh thái vật chất, kết cấu độc lập hoặc là một hệ
thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng
nhất định, thỏa mãn đồng thời c 2 tiêu chuẩn dưới đây:
a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
b) Có nguyên giá từ 10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên.
2. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hình
Tài sản c định nh những tài sản không hình thái vật chất đơn vị được cấp trên
giao quản lý, sử dụng tài sản hoặc đã đầu chi phí tạo lập tài sản thỏa mãn đồng thời c hai tiêu
chuẩn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.
Điều 4. Phân loại tài sản cố định
1. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản; bao gồm:
a) i sản cố định hữu hình
- Loại 1: Nhà, công trình y dựng; gồm: Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt; cấp I, cấp
II, cấp III, cấp IV.
- Loại 2: Vật kiến trúc; gồm: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi;
giếng khoan, giếng đào, tường rào; các vật kiến trúc khác.
- Loại 3: Xe ô tô; gồm: Xe ô phục vụ công tác c chức danh; xe ô phục vụ công tác chung;
xe ô tô chuyên dùng; xe ô phục vụ l tân nhà nước; xe ô khác.
- Loại 4: Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô); gồm: Phương tiện vận tải đường bộ; phương
tiện vận tải đường sắt; phương tiện vận tải đường thủy; phương tiện vận tải hàng không; phương
tiện vận tải khác.
- Loại 5: Máy móc, thiết bị; gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; y móc, thiết bị phục
vụ hoạt động chung của đơn vị; máy móc, thiết bị chuyên dùng; máy móc, thiết bị khác.
- Loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, gồm: Các loại súc vật; cây lâu
năm, vườn cây lâu năm; vườn cây công nghiệp; vườn cây ăn quả.
- Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác.
b) Tài sản c định hình
- Loại 1: Quyền sử dụng đất.
- Loại 2: Quyền tác gi quyền liên quan đến quyền tác giả.
- Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp.
- Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.
- Loại 5: Phần mềm ứng dụng.
- Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các yếu tố năng lực, chất lượng,
uy tín, yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của đơn vị sự nghiệp công lập các yếu tố khác
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế cho đơn vị sự nghiệp công lập).
- Loại 7: Tài sản cố định hình khác.
2. Phân loại theo nguồn gốc nh thành tài sản; bao gồm:
a) i sản cố định hình thành do mua sắm;
b) Tài sản c định hình thành do đầu xây dựng;
c) i sản cố định được giao, nhận điều chuyển;
d) Tài sản c định được tặng cho, khuyến mại;
đ) Tài sản c định khi kiểm phát hiện thừa chưa được theo dõi trên sổ kế toán;
e) i sản cố định được hình thành từ nguồn khác.
Điều 5. Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định
1. Tài sản sử dụng độc lập được xác định một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.
2. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay
một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống
không thể hoạt động được t được xác định một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.
3. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ, liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu
thành thời gian sử dụng khác nhau có chức năng hoạt động độc lập, đồng thời sự đòi
hỏi phải quản riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó được xác định một đối
tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.
4. Súc vật làm việc /hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật giá trị từ 10.000.000 đồng
(mười triệu đồng) trở lên được xác định một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.
5. Vườn cây thuộc khuôn viên đất độc lập, giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở
lên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây u năm giá trị t 10.000.000 đồng
(mười triệu đồng) trở lên được xác định một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.
Điều 6. Nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định
1. Mỗi tài sản c định chỉ được hạch toán kế toán một cấp đơn vị.
2. Mọi tài sản c định hiện tại đơn vị được hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về
số lượng, giá trị hiện có; tình hình tăng, giảm trong quá trình sử dụng.
3. Trong mọi trường hợp, hạch toán kế toán tài sản cố định phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá
tài sản cố định theo nguyên giá (giá thực tế hình thành tài sản cố định), giá trị hao mòn giá trị
còn lại.
4. Tài sản cố định đã quyết định loại khỏi biên chế của cấp thẩm quyền, tài sản c định
hỏng không sử dụng được t không xác định giá trị để hạch toán kế toán.
Điều 7. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình
Việc xác định nguyên giá tài sản c định quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông này như
sau:
1. Nguyên giá i sản c định hình thành t mua sắm được xác định theo công thức:

Thông tư số 13/2019/TT-BQP

Thông tư 13/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BQP. Theo đó, 05 đối tượng được quy định ghi sổ kế toán tài sản cố định đó là:

- Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định;

- Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được;

- Súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định;

- Vườn cây thuộc khuôn viên đất độc lập, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây lâu năm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/TT-BQP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG, TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các cơ quan, đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là đơn vị) và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

2. Tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 318/2017/TT-BQP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý và hệ thống sổ, mẫu biểu theo dõi tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý trong Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị có tổ chức cơ quan tài chính; trường hợp đơn vị không tổ chức cơ quan tài chính thì cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp tổ chức thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định.

2. Doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý tài sản cố định không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, và khoản 5 Điều 88 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương II

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mục 1. QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 3. Quy định, hướng dẫn tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn dưới đây:

a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;

b) Có nguyên giá từ 10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên.

2. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà đơn vị được cấp trên giao quản lý, sử dụng tài sản hoặc đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản thỏa mãn đồng thời cả hai tiêu chuẩn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 4. Phân loại tài sản cố định

1. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản; bao gồm:

a) Tài sản cố định hữu hình

- Loại 1: Nhà, công trình xây dựng; gồm: Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt; cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV.

- Loại 2: Vật kiến trúc; gồm: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi; giếng khoan, giếng đào, tường rào; các vật kiến trúc khác.

- Loại 3: Xe ô tô; gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước; xe ô tô khác.

- Loại 4: Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô); gồm: Phương tiện vận tải đường bộ; phương tiện vận tải đường sắt; phương tiện vận tải đường thủy; phương tiện vận tải hàng không; phương tiện vận tải khác.

- Loại 5: Máy móc, thiết bị; gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của đơn vị; máy móc, thiết bị chuyên dùng; máy móc, thiết bị khác.

- Loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, gồm: Các loại súc vật; cây lâu năm, vườn cây lâu năm; vườn cây công nghiệp; vườn cây ăn quả.

- Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác.

b) Tài sản cố định vô hình

- Loại 1: Quyền sử dụng đất.

- Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

- Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp.

- Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.

- Loại 5: Phần mềm ứng dụng.

- Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm các yếu tố năng lực, chất lượng, uy tín, yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của đơn vị sự nghiệp công lập và các yếu tố khác có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế cho đơn vị sự nghiệp công lập).

- Loại 7: Tài sản cố định vô hình khác.

2. Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản; bao gồm:

a) Tài sản cố định hình thành do mua sắm;

b) Tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng;

c) Tài sản cố định được giao, nhận điều chuyển;

d) Tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại;

đ) Tài sản cố định khi kiểm kê phát hiện thừa chưa được theo dõi trên sổ kế toán;

e) Tài sản cố định được hình thành từ nguồn khác.

Điều 5. Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định

1. Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

2. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được thì được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

3. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ, liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và có chức năng hoạt động độc lập, đồng thời có sự đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

4. Súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

5. Vườn cây thuộc khuôn viên đất độc lập, có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây lâu năm có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định.

Điều 6. Nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định

1. Mỗi tài sản cố định chỉ được hạch toán kế toán ở một cấp đơn vị.

2. Mọi tài sản cố định hiện có tại đơn vị được hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị hiện có; tình hình tăng, giảm trong quá trình sử dụng.

3. Trong mọi trường hợp, hạch toán kế toán tài sản cố định phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá (giá thực tế hình thành tài sản cố định), giá trị hao mòn và giá trị còn lại.

4. Tài sản cố định đã có quyết định loại khỏi biên chế của cấp có thẩm quyền, tài sản cố định hư hỏng không sử dụng được thì không xác định giá trị để hạch toán kế toán.

...............................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 92
Hành chính Xem thêm