Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH

1 38
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH
HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 14/2019/TT-
BLĐTBXH
Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO
VỆ NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh
hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành Thông ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ nhân - giày ủng an toàn.
Điều 1. Tên hiệu Quy chuẩn
Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo
vệ nhân - giày ủng an toàn.
hiệu: QCVN 36:2019/BLĐTBXH.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các tổ chức, nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo
vệ nhân - giày ủng an toàn trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn
ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Phương tiện bảo vệ
nhân - giày ủng an toàn phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo
Thông này.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020
2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động -
Thương binh hội để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, a án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ pháp);
- Cổng báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tấn Dũng
QCVN 36:2019/BLĐTBXH
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN
National technical regulation for Protection Equipment - Safe Shoes
Lời nói đầu
QCVN 36:2019/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương
binh hội ban hành theo Thông số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm
2019, sau khi ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học Công nghệ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
PHƯƠNG TIỆN BẢO V NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN
National technical regulation for Protection Equipment - Safe Shoes
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy chuẩn này quy định các yêu cầu bản đối với giày ủng an toàn dùng làm phương
tiện bảo vệ nhân trong khi làm việc
- Quy chuẩn này không quy định đối với giày ủng c đế trong lót mặt hoặc không
đế trong nhưng lót mặt thể tháo được.
1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Tổ chức, nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp sử dụng giày ủng an toàn.
1.2.2. Các quan quản nhà nước các tổ chức, nhân khác có liên quan.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Giày ủng an toàn: giày ủng đặc tính bảo vệ người sử dụng tránh các chấn
thương chân thể xảy ra do tai nạn, pho mũi được thiết kế chống được va đập khi thử
với mức năng lượng ít nhất bằng 200J chống được nén ép khi thử với lực nén ít nhất
15 kN
1.3.2. Da:
1.3.2.1. Da nguyên cật: da của đại gia súc hay tiêu gia súc đã được thuộc với cấu trúc sợi
nguyên thủy còn nguyên vẹn còn nguyên lớp mặt cật;
1.3.2.2. Da váng: Phần thịt hay phần giữa của con da hay da thuộc với cấu trúc sợi
nguyên thủy còn nguyên vẹn được lạng xẻ hay bào để loại bỏ hoàn toàn mặt cật.
1.3.3. Cao su: cao su thiên nhiên hoặc nhân tạo được lưu hóa
1.3.4. Vật liệu polymer: các loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo được sử dụng chế tạo giày
1.3.5. Mũi giày: phần trên của giày để che phủ n chân

Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn.

Ngày 16/9/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn. Giày ủng an toàn có đặc tính bảo vệ người sử dụng tránh các chấn thương chân có thể xảy ra do tai nạn, có pho mũi thiết kế chống được va đập khi sử dụng với mức năng lượng ít nhất bằng 200J và chống được nén ép khi thử với lực nén ít nhất 15 kN.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn.

Điều 1. Tên và ký hiệu Quy chuẩn

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn.

Ký hiệu: QCVN 36:2019/BLĐTBXH.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cổng báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38
Khoa học công nghệ Xem thêm