Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

1 47
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: /2019/TT-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp
phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000
và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Căn c Lut Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 m 2018;
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt
Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông ban hành
Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình
tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Định mức kinh tế - kỹ thuật đo
đạc trực tiếp phục vthành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 bản đồ
địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi nh kể từ ngày tng m 2019.
Điều 3. Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuộc Chính ph, y ban
nhân dân các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương, Th trưởng các đơn vị trc
thuc B Tài nguyên Môi trường các t chc, nhân liên quan chu
trách nhim thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ
quan, tổ chức, nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên Môi trường để
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các B, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND c tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- B tởng, c Thứ trưởng;
- Các Si nguyên và Môi trường;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vtrực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, PC, KHTC, ĐĐBĐVN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa
14
16
8
01
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Ngày ký: 16.08.2019
14:06:50 +07:00
1
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHC VỤ TNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA NH T L
1:500, 1:1.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000
(Ban hành kèm theo Thông số: ...../2019/TT-BTNMT ngày .... tháng . ..năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục
vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ
1:2.000, 1:5.000 áp dụng cho các bước công việc (nguyên công công việc) sau:
1.1. Lưới khống chế
1.1.1. Lưới khống chế cơ sở
a) Lưới cơ sở cấp 1
b) Lưới cơ sở cấp 2
c) Lưới độ cao kỹ thuật
1.1.2. ới khống chế đo vẽ
a) Lưới đo vẽ cấp 1
b) Lưới đo vẽ cấp 2
1.2. Đo đạc địa hình
1.2.1. Đo đạc địa hình bằng phương pháp toàn đạc điện tử
1.2.2. Đo đạc địa hình bằng công nghệ GNSS
2. Đối tượng áp dụng
- Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm
căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công
trình nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ
1:500, 1:1.000 bản đồ địa nh quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan,
tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa định mức tổng hợp.
2
- Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để phục vụ công tác điều hành
sản xuất của các đơn vị sản xuất sở biên soạn định mức tổng hợp phục vụ
công tác quản lý sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.
3. Cơ sở xây dựng định mức
- Thông số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ
trưng Bộ Tài nguyên i trường quy định xây dựng định mức ngành tài
nguyên và môi trường.
- Thông số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ
trưởng B Tài ngun Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa nh
phục vthành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa tỷ lệ 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000.
- Thông số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo
đạc và bản đồ.
- Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc, bản đồ và
thông tin địa lý.
- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động
(dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất.
- Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong
Ngành đo đạc và bản đồ.
4. Quy định viết tắt
Nội dung viết tắt
Chữ viết tắt
Bản đồ địa hình
BĐĐH
Bảo hộ lao động
BHLĐ
Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1...bậc 6
ĐĐBĐV III.1...ĐĐBĐV III.6
Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4...bậc 10
ĐĐBĐV IV.4 ... ĐĐBĐV IV.10
Đơn vị tính
ĐVT
Lái xe bậc 3
LX3
Global Navigation Sattelite System
GNSS
Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 5
KK1, KK2, .., KK5
Khoảng cao đều
KCĐ
Kiểm tra nghiệm thu
KTNT

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Tóm tắt nội dung Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Định mức KT-KT đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình

Ngày 16/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Định mức lao động công nghệ, Định mức dụng cụ, Định mức thiết bị, Định mức vật liệu. Trong đó, định mức lao động công nghệ là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm; Định mức dụng cụ là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm; Định mức thiết bị là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 47
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm