Thông tư 15/2019/TT-NHNN

1 17
NGAN HANG NHA NUOC
VI~TNAM
S6: df /2019/TT-NHNN
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcI,p - T1}'do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay/l1 thang,,(O ndm 2019
THONGTU
Sua dBi,bBsung mQtsAvan ban quy pham phap lu,t
v~ bB
so,
thu t1}chanh cbinb trong linb V1}'Cquan
Iy
ngoai bAi
Can eu Ludt Ngdn hang Nha nude Vi¢t Nam ngay
16
thang
6
nam 2010;
Can eu Ludt cae t6 chuc tin dung ngay
16
thang
6
ndm 2010 va Ludt sua
tl6i, b6 sung mot s6 tliJu cua Ludt cdc t6 chuc tin dung ngay 20 thdng
11
nam
2017;
Can eu Phap lenh Ngoai h6i ngay
13
thdng
12
ndm 2005 va Phdp lenh
sua tl6i, b6 sung mot s6 tliJu cua Phdp lenh Ngoai h6i ngay
18
thdng
3
ndm
2013;
Can eu Nghi dinh s6 16/2019/ND-CP ngay 01 thang 02 nam 2019 cua
Chinh phu sua tl6i, b6 sung mot s6 tliJu cua cae Nghi tlinh quy tlinh
vJ
tliJu ki¢n
kinh doanh thu(Je pht;zm vi quem If; nha nuae eua Ngan hang Nha nuae Vi¢t
Nam'
,
Can eu Nghi tlinh s6 16/2017/ND-CP ngay
17
thang 02 nam 2017 eua
Chinh phu quy tlinh ehue nang, nhi¢m v¥, quyJn ht;znva
CO'
edu t6 ehue eua
Ngan hang Nha nuae Vi¢t Nam;
Theo tlJ nghi eua V¥ truimg Quem If;ngot;zih6i;
Th6ng tl6e Ngan hang Nha nuae Vi¢t Nam ban hanh Thong tu sua tl6i, b6
sung m(Jts6 van bem quy pht;zmphap luq_t
vJ
h6
So',
thu t¥e hanh ehinh trong l'inh
vlfe quem If;ngot;zih6i.
\/u
.
....
]
'--'''''-'~-'l
D
·" 1 S? ~A. bA b...·b? At
J..~."
? Q bJ..~ ·I'~A.
leu . U'auOl,
0
sung, al
0
mC}so uleu cua uy c e u,l y uOi
ngo,i t~ ban banb kem tbeo Quy~t dinb sA 2112008/QD-NHNN ngay 11
tbang 7 nam 2008 cua TbAng dAcNgan bang Nba nU'C)'cVi~t Nam
I. B6 sung khoim 3 vao Dieu 4 (da duQ'c sua d6i, b6 sung boi khoan 3
Dieu 2 Thong tu s6 1112016/TT-NHNN ngay 29 thang 6 nam 2016 sua d6i, b6
sung mQt s6 van bim quy phli\mphap lu~t ve hOli\tdQng cung (rng dich
V\l
nh~n va
chi tni ngoli\it~, hOli\tdQng dli\ily d6i ngoli\it~, ban d6i ngoli\it~ cua ca nhan (gQi
t~t la Thong tu s6 11/20 16/TT-NHNN)) nhu sau:
2
"3. T6 chirc kinh tS co th@thoa thuan voi t6 clnrc tin dung uy quyen trong
hop d6ng dai ly v8 viec d~t dai ly d6i ngoai t~ 0 mot ho~c nhieu dia di@mtren
dia ban noi t6 chirc kinh tS co tru so chinh hoac chi nhanh."
2. £>i@md khoan 1 DiSu 7 (da diroc sua d6i, b6 sung boi khoan 6 Di8u 2
Thong tu s6 11/20 16ITT-NHNN) diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"d) Bao cao v8 viec t6 chirc kinh tS trang bi dAydu bang thong bao
tY
gia
cong khai, bang hieu ghi ten t6 chirc tin dung uy quyen va ten dai ly d6i ngoai t~
tai noi giao dich;"
3. Di@mc khoan 2 DiSu 7 (da duoc sua d6i, b6 sung boi khoan 6 Di8u 2
Thong tu s6 11/20 16/TT-NHNN) diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"c) Bao cao v8 viec t6 chirc kinh tS trang bi dAydu bang thong bao ty gia
cong khai, bang hi~u ghi ten t6 chuc tin d\IDguy quySn va ten d~i ly d6i ngo~i t~
t~i nai giao dich va van ban cam kSt cua t6 chuc kinh tS kern ban sao gidy
to
chUng minh (nSu co) vi~c dap Ung di8u ki~n vS dia di@md~t d~i ly d6i ngo~i t~
cua t6 chuc kinh tS (d6i vai truang hqp tang s6 lugng d~i ly d6i ngo~i t~)."
4. Bai bo di@md khoan 1 DiSu 7 (da duQ'c sua d6i, b6 sung boi khoan 6
DiSu 2 Thong tu s6 11/2016/TT-NHNN).
D
·~ 2 S" ~;{. b;{ b...· b" At
J. ~.~ .,
ThA t
J.
leu . U'a uOl,
0
sung, al
0
mQ so uleu eua ong
0'
so
34/2015/TT-NHNN ngay 31 thang 12 nam 2015 eua Thang c1aeNgan hang
Nha nU'CYeVi~t Nam hU'CYngdAn ho~t c1Qngeung ..rng dieh vy nh,n va chi,
tra ngm}.it~
1. Di@md khoan 3 Di8u 11 (da duQ'csua d6i, b6 sung boi khoan 3 Di8u 1
Thong tu s6 1112016ITT-NHNN) duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"d) Thanh phftn h6 sa theo quy dinh t~i di@md khoan 1 DiSu nay."
2. Bai bo di@md khoan 1 DiSu 11, di@md khoan 1 DiSu 14.
Di~u 3. Sua c1Ai,bA sung mQt sa c1i~ueua Thong to' sa 2112014/TT-
NHNN ngay 14 thang 8 nam 2014 eua Thang c1aeNgan hang Nha nU'ae Vi~t
Nam hU'ang dAn v~ ph~m vi ho~t c1Qngngo~i hai, c1i~uki~n, trinh tt}:',thu tye
chip thu,n ho~lt c1Qngngo~i hai eua tA eh..re tin dyng, chi nhanh ngan hang ./
nU'ae ngoai
1. Di@ma khoan 2 Di8u 26 (da duQ'csua d6i, b6 sung boi khoan 26 Di8u
1 Thong tu s6 28/2016/TT-NHNN ngay 5 thang 10 nam 2016 cua Th6ng d6c
Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu cua Thong tu s6
21/2014/TT-NHNN ngay 14 thang 8 nam 2014 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha
nuac Vi~t Nam huang d~n vS ph~ vi ho~t dQng ngo~i h6i, diSu ki~n, trinh tv,
thu 1\lc chdp thu~ ho~t dQng ngo~i h6i cua t6 chuc tin d\lng, chi nhanh ngan
hang nuac ngoai (gQi tAt la Thong tu s6 28/2016/TT-NHNN)) duQ'csua d6i, b6
sung nhu sau:
3
"a) Dap ling cac diSu kien nhu dBi voi ngan hang thuong mai quy dinh tai
diem b, c khoan 2 DiSu 10 Thong tu nay;"
2. Diem b khoan 3 DiSu 29 (da diroc sua d6i, b6 sung boi khoan 28 DiSu
1 Thong tu sB28/20 16/TT-NHNN) diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"b) Sau khi h@tthai han duoc phep thuc hien cac hoat d(>ng ngoai hBi
khac tren thi tnrong trong mroc va thi tnrong quBc t@tai van ban ch~p thuan co
thai han, tnrong hQ'Pco nhu cdu ti@ptuc thuc hien, tren co sa dap ling du diSu
kien va h6 sa nhu dBi voi ngan hang thuong mai quy dinh tai diem b, d khoan 2
Dieu 10 va diem a, b, c khoan 5 DiSu 11 Thong tu nay va cac quy dinh co lien
quan cua Ngan hang Nha mroc, Ngan hang Chinh sach Xa h(>idiroc Ngan hang
Nha mroc xem xet, cho phep gia han thuc hien cac hoat d(>ngngoai hBi nay t~i
van ban gia h~n van b~mch~p thu~ co thai h~n."
3. Diem b kho~m3 Di@u29a (da duQ'cb6 sung bai kho~m29 DiSu 1 Thong
tu sB28/2016/TT-NHNN) duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"b) Sau khi h@tthai h~ duQ'c phep th\lc hi~n cac ho~t d(>ngngo~i hBi
khac tren thi truang trong nuac va thi truang quBc t@t~i van ban ch~p thu~n co
thai h~, truang hQ'Pco nhu cdu ti@pt\}c th\lc hi~n, tren ca sa dap ling du di@u
ki~n va h6 sa nhu dBi vai ngan hang thuong m~i quy dinh ~i diem b, d khoan 2
DiSu 10 va diem a, b, c khoan 5 DiSu 11 Thong tu nay va cac quy dinh co lien
quan cua Ngan hang Nha nuac, Ngan hang Phat trien Vi~t Nam duQ'CN~an hang
Nha nuac xem xet, cho phep gia h~n th\lc hi~n cac ho~t d(>ngngo~i hoi nay t~i
van ban gia h~n van ban ch~p thu~ co thai h~n.".
D
·>.
4 S" ~;(. b;{ b-· b" At J.
~.>. .,
ThA t J.
leu . U'a uOl,
0
sung, al
0
mq so uleu cua ong
0'
so
10/2016/TT-NHNN ngay 29 thang 6 nam 2016 ctia ThAng dAc Ngan hang
Nha nU'O'cVi~t Nam hU'6'ng dAn mqt sA nqi dung quy dinh tfi Nghi dinh sA
135/2015IND-CP ngay 31 thang 12 nam 2015 ctia Chinh phti quy dinh v~
dAu to' gian ti~p ra nU'O'cngoai
1. Diem b khoan 1 DiSu 13 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"b) Ban sao bao cao tai chinh da duQ'ckiem toan 03 (ba) nam lien t\}c liSn
truac nam n(>ph6
sa;"
2. Diem b khoan 1 DiSu 15 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"b) Ban sao bao cao tai chinh da duQ'ckiem toan 03 (ba) nam lien t\}cli@n
truac nam n(>ph6
sa;"
3. Bai bo diem e, diem g khoan 1 Di@u13, diem e khoan 1 Di@u15.
Di~u 5. Bai bo khoan 3,6 Di@u1 Thong tu sB 1112016/TT-NHNN.
Di~u 6. Trach nhiem tAchuc thU'c hien
.
..
Chcinh Van phong, V\l truang V\l Quan ly ngo~i hBi va Thu truang cac
don vi thu(>cNgan hang Nha nuac Vi~t Nam, Giam dBc Ngan hang Nha nuac

Thông tư số 15/2019/TT-NHNN

Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành thông tư 15/2019/TT-NHNN. Theo đó thông tư này sẽ sửa đổi, bãi bỏ một số điều của: quyết định 21/2008/QĐ-NHNN, thông tư số 34/2015/TT-NHNN, thông tư 21/2014/TT-NHNN... 

Thuộc tính văn bản

Số hiệu: 15/2019/TT-NHNN
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 11/10/2019
Ngày hiệu lực: 25/11/2019
Lĩnh vực: Ngân hàng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 17
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm