Thông tư 169/2018/TT-BQP

1 56
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ QUỐC PHÒNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 169/2018/TT-BQP
Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN QCVN 11:2018/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHO BẢO QUẢN KHÍ, VẬT LIỆU NỔ CÔNG CỤ HỖ TR TIẾP NHẬN, THU
GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN
Căn c Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định số
78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn c Nghị định s 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom
thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.
Điều 1. Ban hành m theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự,
quốc phòng:
QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản khí, vật liệu nổ công
cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 được áp dụng
thống nhất trong toàn quốc.
Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các quan, đơn vị nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- B trưởng để (b/c);
- TT Phan Văn Giang, Bế Xuân Trường;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện t Chính phủ;
- B Tổng Tham mưu;
- Tổng cục Kỹ thuật;
- Cục Quân khí/TCKT;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Cục TC-ĐL-CL/BTTM;
- Lưu: VT, THBĐ; H13.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bế Xuân Trường
QCVN 11:2018/BQP
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA V KHO BẢO QUẢN KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,
CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHONG
QUẢN
National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected
weapons, explosives and combat gears under the management of the Ministry of National
Defense
Mục lục
Lời nói đầu
1 Quy định chung
1.1 Phạm vi điều chỉnh
1.2 Đối tượng áp dụng
1.3 Tài liệu viện dẫn
1.4 Giải thích từ ngữ
2 Quy định về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu chung
2.2 Yêu cầu về địa điểm xây dựng kho
2.3 Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng nhà kho
2.4 Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ
2.5 Yêu cầu về bảo vệ môi trường
3 Quy định về quản chất lượng bảo trì công trình xây dựng
3.1 Yêu cầu về quản chất lượng thiết kế xây dựng
3.2 Yêu cầu về quản chất lượng thi công xây dựng
3.3 Yêu cầu về nghiệm thu công trình xây dựng
3.4 Yêu cầu về bàn giao công trình xây dựng
3.5 Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng
3.6 Yêu cầu về xử lý sự cố công trình xây dựng
4 Quy định về công c kiểm tra
4.1 Tổ chức kiểm tra
4.2 Nội dung kiểm tra
4.3 Phân cấp trách nhiệm kiểm tra
4.4 Quy định khi tiến hành kiểm tra
4.5 Quy định về khiếu nại kiểm tra.
5 Trách nhiệm của các tổ chức, nhân
6 Tổ chức thực hiện
Phụ lục:
Phụ lục A - Khoảng cách an toàn của nhà kho khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu
gom
Phụ lục B - Mặt bằng nhà kho khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom tính
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
chất cháy nổ
Phụ lục B-1 - Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà kho khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp
nhận, thu gom
Phụ lục C - Mặt bằng nhà kho khí, vật liệu công cụ hỗ trợ tiếp nhận thu gom không tính
chất cháy nổ
Phụ lục C-1 - Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà kho khí, vật liệu công c hỗ trợ tiếp nhận,
thu gom
Phụ lục D - chắn bánh xe ô tô nhà kho
Phụ lục Đ - Cửa ra vào nhà kho
Phụ lục E - Cửa sổ nhà kho
Phụ lục G - Cửa thông gió nền nhà kho
Phụ lục H - Cửa thông gió trần nhà kho
Phụ lục I - Cửa thông gió hầm móng nhà kho
Phụ lục K - B nước, bể cát chữa cháy nhà kho
Phụ lục L - Lán dụng cụ chữa cháy nhà kho
Phụ lục M - Các giải pháp đắp chống nổ lây
Phụ lục N - chống nổ lây nhà kho khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom
tính chất cháy nổ
Lời nói đầu
QCVN 11:2018/BQP do Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật soạn thảo, Bộ Tổng Tham mưu/Bộ
Quốc phòng trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định được ban hành kèm theo
Thông số: /2018/TT-BQP ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC
PHÒNG QUẢN LÝ
National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected
weapons, explosives and combat gears under the management of the Ministry of National
Defense
1 Quy định chung
1.1 Phạm vi điều chỉnh
1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về quản chất lượng bảo t
công trình xây dựng, yêu cầu về kiểm tra kho bảo quản khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp
nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.
1.1.2 Quy chuẩn này không áp dụng đối với kho bảo quản máy bay chiến đấu, trực thăng
trang; tàu chiến đấu; xe tăng, xe thiết giáp; tên lửa; pháo; pháo trên tàu chiến đấu; nhiên liệu
lỏng tên lửa; nhiên liệu lỏng ngư lôi được tiếp nhận, thu gom; tiền chất thuốc nổ.
1.2 Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các quan, tổ chức, nhân hoạt động liên quan đến việc
thiết kế, thi công xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa, nghiệm thu, kiểm tra, quản kho bảo quản
khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản trên
lãnh thổ Việt Nam.
1.3 Tài liệu viện dẫn

Thông tư số 169/2018/TT-BQP

Thông tư 169/2018/TT-BQP ban hành quy chuẩn QCVN 11:2018/bqp, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý.

Nội dung Thông tư 169/2018/TT-BQP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 169/2018/TT-BQP
Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ quốc phòng
Lĩnh vực Quốc phòng, Khoa học, công nghệ
Người ký Bế Xuân Trường
Ngày ký 13/12/2018
Ngày hiệu lực 28/1/2019
Đánh giá bài viết
1 56
An ninh trật tự Xem thêm