Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

1 2.097
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17/2018/TT-BGDĐT
Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi
tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày
11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5
năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản chất lượng V trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông ban hành Quy định về kiểm định chất
lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục công
nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể t ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Thông này thay thế các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu
kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học tại Thông số 42/2012/TT-BGDĐT
ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở
giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên thay thế Thông số 59/2012/TT-BGDĐT
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tiêu
chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu
học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách
nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ pháp);
- B trưởng (để báo cáo);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT B GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL, Vụ GDTH.
QUY ĐỊNH
VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối
với trường tiểu học, bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học; quy trình đánh giá trường
tiểu học; công nhận cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận
cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
2. Văn bản này áp dụng đối với trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức
nhân liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chất lượng giáo dục trường tiểu học sự đáp ứng mục tiêu của trường tiểu học, đảm bảo các
yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - hội của
địa phương cả nước.
2. Tự đánh giá quá trình trường tiểu học dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do B Giáo dục
Đào tạo ban hành, tự xem xét, đánh giá thực trạng chất lượng các hoạt động giáo dục, sở vật
chất, các vấn đề liên quan khác của nhà trường để điều chỉnh các nguồn lực quá trình thực
hiện nhằm đạt tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.
3. Đánh giá ngoài quá trình khảo sát, đánh giá của quan quản nhà nước đối với trường
tiểu học để c định mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục Đào
tạo.
4. Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học các yêu cầu đối với trường tiểu học nhằm đảm bảo
chất lượng các hoạt động. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường tiểu học;
trong mỗi tiêu chuẩn các tiêu chí. Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 4 mức (từ Mức 1
đến Mức 4) với yêu cầu tăng dần. Trong đó, mức sau bao gồm tất cả các yêu cầu của mức trước
bổ sung các yêu cầu nâng cao.
5. Tiêu chí đánh giá trường tiểu học yêu cầu đối với trường tiểu học trong một nội dung cụ
thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí các chỉ báo.
6. Chỉ báo đánh giá trường tiểu học yêu cầu đối với trường tiểu học trong một nội dung c thể
của mỗi tiêu chí.
Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường tiểu học
1. Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường tiểu học đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo
dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy t nâng cao chất lượng các
hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các quan quản nhà nước hội về
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thực trạng chất lượng của trường tiểu học; để quan quản nhà nước đánh giá, công nhận
hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học nhằm khuyến khích đầu huy động
các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường tiểu học không ngừng
nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Điều 4. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục quy trình công nhận đạt chuẩn quốc
gia đối với trường tiểu học
Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường tiểu học được thực hiện theo các bước:
1. Tự đánh giá.
2. Đánh giá ngoài.
3. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc
gia.
Điều 5. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia
đối với trường tiểu học
1. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với
trường tiểu học 05 năm.
2. Trường tiểu học được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2
Điều 34 của Quy định này, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng đánh
giá ngoài đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ cao hơn.
3. Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày
được công nhận, được đăng đánh giá ngoài đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2.
Điều 6. Các mức đánh giá trường tiểu học
1. Trường tiểu học được đánh giá theo các mức sau:
a) Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định này;
b) Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Quy định này;
c) Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Quy định này;
d) Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Quy định này.
2. Tiêu chí đánh giá trường tiểu học được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt
yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội m của chỉ o đạt yêu cầu.
Chương II
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Mục 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 1
Điều 7. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường
1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường
a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát triển kinh tế -
hội của địa phương theo từng giai đoạn các nguồn lực của nhà trường;
b) Được xác định bằng văn bản cấp thẩm quyền phê duyệt;
c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên trang
thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục đào tạo.

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Nội dung Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Theo đó, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học
  • Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ mức 2 trở lên.

Việc công nhận đạt chuẩn quốc gia sẽ được phân loại thành 02 mức độ sau:

  • Mức độ 1: Áp dụng đối với trường được đánh giá đạt Mức 2;
  • Mức độ 2: Áp dụng đối với trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên.

Theo Thông tư 17, bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm. Trường hợp bằng công nhận hết hạn thì ít nhất 05 tháng trước thời điểm hết hạn trường tiểu học phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá để được công nhận lại.

Đánh giá bài viết
1 2.097
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm