Thông tư 18/2018/TT-BCT

1 54
BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 18/2018/TT-BCT
Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC NH CHÍNH THUỘC
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ
Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc
tiếp nhận, xử phản ánh, kiến nghị của nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn c Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn c Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Công Thương.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực
thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Công Thương (sau đây gọi lĩnh vực Công
Thương), bao gồm: kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện
thủ tục hành chính; xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực
Công Thương; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.
2. Thông này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ; t chức, nhân thực hiện thủ tục
hành chính trong lĩnh vực Công Thương c t chức, nhân khác liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương
1. Bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính góp phần cải
cách hành chính trong lĩnh vực Công Thương.
2. Bảo đảm quy định thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực
hiện; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính; kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà.
Chương II
KIỂM SOÁT VIỆC BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 3. Kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình lập đ nghị xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật
1. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc
Bộ trách nhiệm thực hiện đánh giá c động của thủ tục hành chính theo quy định của
Luật Ban nh văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của Bộ pháp.
2. Hồ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của c đơn vị thuộc Bộ phải
được gửi lấy ý kiến Văn phòng Bộ trước khi gửi Vụ Pháp chế thẩm tra.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ hợp lệ về việc đề
nghị thẩm tra thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật dự kiến xây dựng do
các đơn vị gửi đến, Văn phòng Bộ trách nhiệm tr lời bằng văn bản, trong đó nêu
quan điểm đối với nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm
pháp luật được đề nghị xây dựng (nếu có).
3. Trên sở tiếp thu ý kiến của Văn phòng Bộ theo quy định tại khoản 2 Điều này, các
đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gửi Vụ
Pháp chế để thẩm tra.
Điều 4. Kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo, thẩm định văn bản
quy phạm pháp luật
1. Trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị chủ trì soạn thảo
văn bản quy phạm pháp luật trách nhiệm thực hiện việc đánh giá c động, lấy ý kiến,
gửi thẩm định thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số
48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 m 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan
đến kiểm soát thủ tục hành chính Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10
năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành
chính các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.
2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến riêng
đối với nội dung quy định thủ tục hành chính dưới các hình thức phù hợp (tham vấn,
hội nghị, hội thảo, tọa đàm, bằng văn bản...) trong các trường hợp sau:
a) Nội dung văn bản còn nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết, hình thức của thủ tục
hành chính, cách thức thực hiện quy định liên quan đến mối quan hệ giữa Trung ương
địa phương hoặc nhiều Bộ, ngành;
b) Nội dung thủ tục chi phí tuân thủ lớn nhưng xét thấy chưa được đánh giá một cách
đầy đủ, thấu đáo.
Chương III
KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mục 1. CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 5. Công bố thủ tục hành chính

Thông tư 18/2018/TT-BCT - Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Công Thương

Ngày 19/07/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/09/2018. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 54
Hành chính Xem thêm