Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG
--------------
Số: 18/2019/TT-BTTTT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019
THÔNG
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu
gói tin phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với cổng Dịch vụ công,
hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh các sở
dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”
-----------------
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực
hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông quy định Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc
gia với cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh các cơ sở dữ
liệu quốc gia, chuyên ngành.
Điều 1. Ban hành m theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định
dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ
thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh các sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành
(QCVN 120:2019/BTTTT).
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin
học hóa, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở
Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính
phủ;
- UBND Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, ngang
KT. BỘ TRƯỞNG
Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng ương
Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc
hội, Tòa án nhân dân nhân n tối cao, Viện kiểm sát
nhân n tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của quan Trung
ương của c đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- B TTTT: B trưởng các Thứ trưởng;
Các quan, đơn vị thuộc Bộ;
Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, KHCN (350).
Nguyễn Mạnh Hùng
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 120:2019/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI
CỔNG DỊCH V CÔNG QUỐC GlA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG,
HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH
C SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CHUYÊN NGÀNH
National technical regulation
on data format of message to connect national public service
portal with public ministerial, provincal service portals, one-stop
information systems and national, sector- specific database
systems
NỘI -2019

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin

Thông tư 18/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành".

Ban hành QCVN về định dạng dữ liệu phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 18/2019/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (ký hiệu là QCVN 120:2019/BTTTT) ngày 25/12/2019.
Theo đó, các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đồng bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin MCĐT/Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gửi hoặc cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cứu thông tin hồ sơ) bao gồm 27 trường thông tin.

Bên cạnh đó, gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công để cập nhật số liệu thăm dò ý kiến người dùng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm 08 trường thông tin.

Ngoài ra, gói tin chia sẻ thông tin dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính cung cấp phương thức lấy thông tin thủ tục hành chính bao gồm 25 trường thông tin được định dạng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 15
Công nghệ - Thông tin Xem thêm